עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 128

ח
המרכז לאתיקה וא
ה פריד מוועדתהאתיקה
ריות מקצועית של עורכי הדין ולשכת עורכי הדין ערכו (41.1.82)
ערבהוקרהלעו"דדרורארד־אילון שכיהן במשךעשורבתפקיד יו"ר
ועדתהאתיקה הארצית. ראשהלשכה עו"ד דורון ברזילי הודה בד
־
ברי הפתיחה שנשא לעו"ד ארד־אילון והעניק לו אות הוקרה על
תרומתו ללשכה ולוועדת האתיקה הארצית בפרט. הערב הוקדש
לנושא "הדין המשמעתי של עורכי הדין, מאיפה ולאן?" והשתתפו
בו שופטביתהמשפטהעליון יורםדנציגר, נשיאביתהמשפטהמ
־
חוזי בירושלים דוד חשין, ראשהמרכז לאתיקה ואחריותמקצועית
של עורכי הדין ד"ר לימור זר־גוטמן, שופטביתמשפטהשלוםעמי
קובו, פרופ' חמי בן נון ממכללתשערי משפט, מ"מראשהלשכהד"ר
משה וינברג, יו"ר ועדתהרוויזיה באתיקה עו"ד ראובן רייף, ופרופ'
נטע זיו מאוניברסיטתתל אביב.
ישיבתהדירקטוריון הראשונהשל ההוצאה
הוצאהלאור
לאור של לשכתעורכי הדין התקיימה (41.1.72) בהשתתפותהיו"ר
ליאור שפירא וחברי הדירקטוריון לימור הוכפלד־מורד, רונית זל
־
קין־סיטון, רפי בוקר, אייל סילמן, אורון סולומון, דוד סופר, יוסף
לוי, מרדכי סופר, ניסן ויסמן, יוחנן טייך, דב גלבוע ועבד קאסום.
ועדתהתעבורהשל הלשכהבראשותעו"דשי גלעד
תעבורה
אירחה (41.2.4) בישיבתהאתראשאגף התנועה ניצב משה (צ'יקו)
אדרי, את ראש מדור תביעות סגן ניצב שרית פילפסון ואת קצין
אג"םבאגףהתנועהסנ"צדודי אלויה. "ננהלמלחמתחורמהבנהגים
שיכורים", אמר ניצבאדרי.
"פרקליטשחוזרבו
לא יוצאמופסד"
כךאמרשי ניצן שהתארחבסוףחודש
מרץבישיבתהוועדהמרכזי שלהלשכה
פרקליט המדינה שי ניצן ומנכ"לית משרד המשפטים
עו"ד אמי פלמור השתתפו (41.3.72) בישיבתהוועד המרכזי
בראשותעו"ד דורון ברזילי.
על תיק חגי פליסיאן אמר ניצן: "כשהתמניתי לתפקיד
אמרתי שתפקיד הפרקליטות הוא לא להביא להרשעת נא
־
שמים אלא להוציא את הצדק לאור. ציינתי כי אם בשלב
מסוים מצב הראיות מתערער, הרי פרקליט שחוזר בו לא
יוצאמופסד. חזרנו בנו בכתב האישוםשל עד המדינה אבל
הגשנו כתב אישוםאחר, וביוםשקיבלנו את ההחלטה אמ
־
רתי לפרקליטה שהייתה אחראית לתיק, אשרה גז, שהיא
תירשם בספרי ההיסטוריה של הפרקליטות כמי שעשתה
מעשהראוי ואמיץ".
על הלשכה אמר ניצן: "יש ללשכת עורכי הדין תפקיד
חשוב בדאגה למערך ההשתלמויות ולשיפור ההכשרה המ
־
קצועית. אשתדל לחזק אתשיתוף הפעולה של הפרקליטות
עםהלשכה. ישלעשותמאמץ ואף להקיםצוותחשיבה כדי
שיבואו יותרפרקליטיםלהשתלמויותהחשובותוהמעניינות
של הלשכה". על מינוי השופטת הילה גרסטל לנציבת הבי
־
קורת על הפרקליטות אמר ניצן: "אני חושב שהקמת הגוף
ובחירתהלניהולו הן מצוינות. אני בטוחשנשתףפעולהואני
כלל לאמפחד מהביקורת. אני משוכנעשברוב המקריםהיא
לאתמצאעוול".
מנכ"לית משרד המשפטים אמרה כי משרדה עורך בירור
ובדיקהבעניין מעמד הסנגוריההציבורית והפגיעהבפרנסת
עורכי דין פרטיים. ראש הלשכה אמר כי "יש להסדיר את
האנומליה במציאות המשפטית בישראל, שבה כל צד וכל
גורם יכול להשפיע על ההליכים הפליליים באמצעות פר
־
סומיםבתקשורת".
צילום: גדעון מרקוביץ
פרקליט המדינה שי ניצן, ראש הלשכה דורון ברזילי
ומנכ"ליתמשרדהמשפטיםאמי פלמור בביתהפרקליט
בינואר נערך בלשכה
טקסהחלפתדירקטורים
טקס החלפת דירקטורים של המוסד לבוררות, של תוכנית "שכר
מצווה", של המכון להשתלמות ושל ההוצאה לאור של לשכת
עורכי הדין, ובמסגרתו הרצה פרופ' יוסי גרוס על המהפכה בעולם
הדירקטורים. בפתח הדברים הודה ראש לשכת עורכי הדין עו"ד
דורון ברזילי לכל הדירקטורים היוצאים על פועלם ועל הזמן
שהקדישו בהתנדבות למוסדות, ואיחל הצלחה לכל הדירקטורים
החדשים. "לחברות הבנות ולמוסד לבוררותשל לשכת עורכי הדין
תפקידחשוב וחיוני לפעילותהלשכה", אמרעו"דברזילי, "הן בחיים
הציבוריים והן בזירההמשפטית, ומטרתםלהיטיב עםציבור עורכי
הדין ועםכללאזרחי ישראל".
חדשותהלשכה
אפריל4102
עורךהדין
׀
128
1,129,130,131 118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,...132
Powered by FlippingBook