עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 127

בוררותוגישור
רשלנותרפואית
משפחהוירושה
משתלמיםבסופי השבוע
ארבעהשתלמויותסופי שבועמקצועיותנערכו מינוארעדמרץ4102במסגרת
המכון להשתלמותעורכי דין של הלשכה, בהשתתפותםשל למעלהמ־007 עורכי
דין, שופטים ואנשי אקדמיה. ההשתלמויות זכו להערכהרבהמצד המשתתפים.
התקיים(1.11-8) במלון דן
דיני משפחה וירושה
הכינוסה־51של עורכי הדין ב
אילת, בריכוזםהאקדמי שלעו"דד"ררונן דליהו, עו"ד יורםירקוני ועו"דפרופ' דב
פ
, בריכוזן האקדמי של השו
בוררות וגישור
פרימר. השתלמותסופשבוע בנושא
טתמיכל רובינשטיין ועו"ד חגית בלייברג,
התקיימה(2.8-6) במלון ישרוטל יםהמלח.
,
עסקאותבמקרקעין
השתלמותסופשבועב
בריכוזו האקדמי של עו"ד מוטי גלוסקה,
התקיימה זו השנה השישית. הפעם נערכה
רשלנות
ההשתלמות (2.22-02) במלון גלי כנרת בטבריה. השתלמותסופשבוע ב
, בריכוזםהאקדמי שלעו"דאבי אלרוםועו"דשרון רום, הנערכתזו השנה
רפואית
השביעית, התקיימה (3.8-6) במלון ישרוטל רויאל ביץ' אילת.
חדשותהלשכה
127
׀
עורךהדין
אפריל4102
1,128,129,130,131 117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,...132
Powered by FlippingBook