עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 122

לשכת עורכי הדין נענתה באחרונה לפ
־
נייתהשל ח"כ עדי קול, יו"ר הוועדהלפניות
הציבור בכנסת, ובהליך מזורז בשיתוף פעו
־
לה עם משרד המשפטים אישרה (41.3.31)
שרתהמשפטים ציפי לבני אתהכלל החדש
שהתקינה לשכת עורכי הדין כהוראת שעה
להסדרת תהליך הראיונות להתמחות,
והביאה לתיקון כשל השוק שנותר לאחר
הרפורמה המוצלחת שחוקקה הלשכה לפני
שניםאחדות.
על פי הכלל החדש ייאסר על המאמ
־
נים להציע מקומות התמחות לפני 41 יום
ממועד תחילת הראיונות (51 במרץ), והם
יידרשו לאפשר עוד 27 שעות למועמדים
לתתאתתשובותיהם.
עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי
הדין: "שיתוף הפעולה המוצלח בין הלש
־
כה, משרד המשפטים וח"כ עדי קול הביא
לתיקון המצב לטובת כל הצדדים ובפרט
לסטודנטים למשפטים, ואני מברך על
כך".
עו"ד אורן פרסקי, יו"ר ועדת ההתמחות:
"הרפורמה עזרה למקם את תהליך קבלת
המתמחים בזמן הנכון, בשנה ג' ללימודים.
אך הלחץשנוצראינו מיטיבעםאיש. סברנו
שישלהרחיבאתהזמניםכדי שהתהליך ית
־
נהל ללאלחצים ובאופן רגוע ונכון".
עו"ד חוה מרצקי, יו"ר המועצה הארצית:
"המועצה הארצית מודה לכל מי שתרם
לגיבוש הכללים ומתחייבת להמשיך לשתף
פעולהעםהכנסת, עםהממשלה ועםציבור
עורכי הדין והמתמחים בכל עניין שיובא
לפניה".
הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין
א
החליט פה אחד 41.3.21) לצאת למ
(
בק בהצעות חוק שהועלו בכנסת בא
־
חרונה ופוגעות בזכויותיהם של עורכי
הדין, למשל הגבלתשכר הטרחה לייצוג
נגד ביטוח לאומי לשמונה אחוזים והג
־
בלתשכרהטרחהברכישתדירהמקבלן.
הוועדהחליטלהקצותמשאביםלמאבק
בכנסת ובתקשורת.
להלן החלטתהוועד המרכזי: "לשכת
עורכי הדין רואה בהצעת החוק להג
־
בלת שכר הטרחה נגד ביטוח לאומי
לשמונה אחוזים פגיעה קשה בזכויות
האזרחיות ובעיקר באוכלוסיות מוחל
־
שות למיצוי זכויות וכן פגיעה בחופש
העיסוק של עורכי הדין. הלשכה מצרה
על כריכת הצעה הנוגעת למסיגי גבול
המקצוע יחד עם עורכי הדין המוסמ
־
כיםלייצג כחוק.
"הוועד המרכזי מאמץ את נייר הע
־
מדה שהוכן על ידי ועדת ביטוח לאומי
ומסמיך אותה להמשיך במאבק בהמשך
החקיקה. הוועד המרכזי רואה בהצעה
זו חלק ממכלול של הצעות חוק פופו
־
ליסטיותאשר מכרסמות באופן שיטתי
במעמדם וביכולתם למען שירות משפ
־
טי ראוי לציבור.
"הוועד המרכזי מבקש להקצות תק
־
ציב למאבק הכולל שתדלנות, קמפיין
תקשורתי וכל מה שיימצא לנכון כדי
לתמוך במאבק ולמנוע את הפגיעה
בזכויות של הציבור ושל עורכי הדין
המייצגיםאותו".
ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי:
"הצעות החוק האלה פוגעות דווקא
באוכלוסיות מוחלשות שאינן ממצות
את מלוא זכויותיהן מול הביטוח
הלאומי ומול יזמי הנדל"ן. יש להחריג
מהצעת החוק של הביטוח הלאומי את
שכר הטרחהשל עורכי הדין ולייחד את
ההצעהרק לטיפול בשכרםשל המאכע
־
רים. חוץ מזה מדובר בהצעתחוק שפו
־
געתבאופן לאמידתי ולאסביר בחופש
העיסוק".
הוועדהמרכזי: יוקצו משאביםלמאבק
בהצעותחוקהפוגעותבעורכי הדין
421 מוסמכים
הצטרפו ללשכה
לשכת עורכי הדין ערכה (41.3.5) טקס
הסמכה חגיגי, ובו הצטרפו לשורותיה 421
חברים נוספים. הטקס נערך בירושלים בה
־
נחייתמנכ"ל הלשכהעו"ד גיל סלומון, ובה
־
שתתפותממלאמקוםיו"ר ועדתההתמחות
הארציתעו"ד יורםחגבי-חגי, מ"מ יו"ר ועד
מחוז ירושליםעו"דלאון אמיראס, וסגן יו"ר
מחוז תל אביבעו"ד לירן יגודה.
421 המוסמכים החדשים הצטרפו
ל־598,45 עורכי הדין הפעילים החברים
בלשכה, ובכך מסתכם מספרם הכולל של
החברים ב־910,55. עו"ד סלומון בירך את
המוסמכים: "רישיון עורך הדין שהופקד בי
־
דיכםמקנה לכםאתהיכולת להביא לחברה
צודקת ושוויונית, חברה טובה יותר, שמכ
־
בדתאת זכויות הפרט ואתחירויותיו. עלי
־
כם להשכיל ולעשות שימוש במעמד שניתן
לכם בתבונה. כשליחי החברה היו נאמנים
לצו החוק, אך היו נאמנים לא פחות לצו
מצפונכם". עו"ד חגבי־חגי אמר למוסמכים
החדשים: "אני ממליץ לכםלקחתחלקבימי
העיון, הכנסים וההשתלמויות של הלשכה,
לקבל טיפים מעורכי דין ותיקים, וליצור
קשר עםהצד השני טרםהליך משפטי".
שרתהמשפטיםאישרהאתהכללהחדששהתקינהלשכתעורכי הדין
הוראתהשעהקובעתגםכי למתמחיםתינתן שהותשל27 שעותלפני שימסרו אתתשובתם
ישלהמתין 41 יוםממועד
הראיון עדלהצעתהתמחות
חדשותהלשכה
אפריל4102
עורךהדין
׀
122
1...,123,124,125,126,127,128,129,130,131 112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,...132
Powered by FlippingBook