עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 125

לשכת עורכי הדין ערכה (41.2.72) ערב מיוחד לרגל צאת ספרו של השופט
בכירי המשפטנים בקבלת פנים
(בדימוס) ד"ר גבריאל קלינג "אתיקה של שופטים". בקבלתהפנים השתתפו נשיא ביתהמשפט העליון השופט אשר גרוניס, נשיא בית
המשפטהעליון לשעברפרופ' אהרן ברק, המשנהלנשיאביתהמשפטהעליון לשעברד"רמישאלחשין, שרהמשפטיםלשעברפרופ' דוד
ליבאי, יו"ר הדירקטוריון היוצאשל ההוצאה לאור של הלשכהפרופ' יוסף גרוס, וממלאמקום ראשלשכתעורכי הדין ד"ר משה וינברג.
הנשיא גרוניסהודיע כי הנהלתבתי המשפט רכשהאתספרו של קלינג לכל השופטים והרשמים: "נושאהספר חשוב, ואני מקווהשהוא
יקל על השופטים ועל ועדתהאתיקה". ד"ר קלינג אמר כי "הספר מעניקהדרכה לא בגורלותשל אנשיםאלא בגורלו של השופט. חשוב
שהפתרון יהיהבהישג ידו בלי שיפנהלוועדתהאתיקה".
מנכ"להמשרדלהגנתהסביבהדודלפלר
חושביםירוק
התארחבישיבתפורוםחברהוסביבהשללשכתעורכי הדין, והציג
את יעדי המשרד ובהם קידום צמיחה ירוקה, צמצום אי הצדק
הסביבתי החברתי והפחתתהפסולתהמזהמת. בישיבההשתתפו
ראשהלשכהעו"ד דורון ברזילי, יושבי ראשפורוםחברה וסביבה
עו"ד קובי בר־לב ועו"ד ד"ר אירינה גלפנבוים, היועצתהמשפטית
של המשרד להגנת הסביבה עו"ד דלית דרור, וסמנכ"לית בכירה
לתכנון ומדיניותבמשרדלהגנתהסביבהגליתכהן.
מעל 001 עורכי דין השתתפו במפגש
משפט על הבר
"משפטעל הבר" שנערך (41.2.42) בבר תומאבתל אביב. עורכי הדין
באו לשמוע על התנאים הדרושים להצלחה במקצוע עריכת הדין
מפי עו"ד איתן ארז, ועל הפרשות הגדולות שהסעירו את המדינה
ובהן פרשת ערן מזרחי, שזכה לכינוי "מיידוף הישראלי". המפגש
נערך במעמד ראשהלשכהעו"ד דורון ברזילי ובהשתתפותסגן ראש
הלשכה ויו"ר פורוםצעיריםעו"דמשהטייב, יו"ר פורוםצעיריםעו"ד
לירן יגודה וסגנית יו"ר הפורוםעו"דסיוון איזאזר.
חדשותהלשכה
125
׀
עורךהדין
אפריל4102
1,126,127,128,129,130,131 115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,...132
Powered by FlippingBook