עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 126

"השוק הישראלי מורכב מענקים ומג
־
מדים", כך אמר פרופ' אוריאל פרוקצ'יה
מהמרכז הבינתחומי בהרצליה בפתיחת
יום ההשתלמות שערך המכון להשתל
־
מות עורכי דין בתל אביב בנושאאכיפה
בשוק ההון, בריכוזה האקדמי של עו"ד
יעל גרוסמן.
הפאנל הפותח עסק במסלולים לטי
־
פול בהפרות בשוק ההון ובממשק בי
־
ניהם. את הפאנל הנחתה עו"ד יעל
גרוסמן, והשתתפו בו יועמ"ש מחלקת
חקירות ומודיעין רשות ניירות ערך עו"ד ציפי גז, ממונה בכירה
ומנהלתהמחלקה לנושאי ניירותערך בפרקליטותמחוז תל אביב
עו"דאורלי דורון, וכן עו"ד נתי שמחוני ופרופ' רון שפירא.
בסיוםהפאנלהראשוןהרצהפרופ' אסףחמדנימהאוניברסיטה
העבריתבירושלים, ודן בהצדקהלאחריותתאגידיתבמקריםשל
עבירותמתחוםאיכותהסביבה.
הפאנלהשני עסקבטרנדהלוהטשלתביעותייצוגיותונגזרות.
את הפאנל הנחה עו"ד ליאב וינבאום, מנהל המחלקה המסח
־
ריתבפרקליטותמחוז תלאביב־אזרחי, והשתתפו בו ראשתחום
אכיפה ברשות ניירות ערך עו"ד אופיר אייל, וכן עו"ד איציק
אבירם, עו"ד ישראל שמעונוב ועו"ד גיוראארדינסט.
עו"דארדינסטהביעאתחששו שהרתעתיתרתוביללהימנעות
מחלוקתדיבידנד: "אנחנו יכוליםלהגיעלמצבשבו כפי שישרפואה
מתגוננת יהיה גםדירקטוריון מתגונן". לדבריו, דירקטוריון יפסיק
לחשובכיצדלבצעעסקהמוצלחתויתרכז בדרך להימנעמתביעה,
והמסקנהשלו יכולהלהובילאותו להימנעמביצועעסקה.
הפאנל השלישי והאחרון ביום העיון עסק בסיכונים שבחו
־
בת הדיווח על משא ומתן עסקי ועל משא ומתן להסדר חוב.
את הפאנל הנחה עו"ד שוני אלבק, והשתתפו בו מנהלת האכי
־
פההמינהליתברשותניירותערך ד"ר אילנהמודעי־ליפסקר, וכן
עו"ד נוית נגב, עו"ד עפרה רובינפלד־הוך מפרקליטות מחוז תל
אביב ועו"ד נועםשרון.
"כפי שישרפואהמתגוננת
יהיה גםדירקטורמתגונן"
יוםעיון / אכיפהבשוקההון
גיוראארדינסט
קורסי הגישורהקרוביםבלשכתעורכי הדין
- בימי רביעי (6 מפגשים) 6.52-5.41
בוקר
ובימי שני (4 מפגשיםאחרונים) 7.12-6.03, בין השעות00:41-00:90
- בימי חמישי 8.7-6.5, בין השעות51:12-51:61
אחה"צ
- בימי ראשון 8.01-6.8, בין השעות00:41-00:90
בוקר
לפרטיםנוספיםניתן לפנותבטלפון 03/1222636-30
במייל
חדשותהלשכה
אפריל4102
עורךהדין
׀
126
1,127,128,129,130,131 116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,...132
Powered by FlippingBook