עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 117

זו לגבורעלהקנייתסמכותמכוחכריכה. עבוררבבות
זוגותבמדינתישראלמדוברבמהפכהשלממש.
טרםאפנהלבחינהרחבה יותר של העקרונותשנ
־
קבעו בפרשת פלונית, מן הראוי לעמוד ולו בקצרה
על המסורת המשפטית שקדמה לפרשה זו והייתה
להבסיס.
במשך שנים ארוכות, באותם המקרים שנדרשה
הכרעה אשר למהות הגוף שבפניו יתדיינו הצדדים
ולמהות הדין שיחול על הצדדים, העדיפו בתי המ
־
שפט לא פעם להתמקד במישור הפרוצדורלי שאינו
117
׀
עורךהדין
אפריל4102
1...,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127 107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,...132
Powered by FlippingBook