עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 124

דו"חביקורתחריףשל המבקריםהרשמייםמטעםהלשכה:
"כשליםחמורים
במתקן סהרונים"
"תנאי מחיה קשים וכשלים חמורים במ
־
תקן המשמורתסהרונים" -כך עולהמדו"ח
ביקורת רשמית שערכה לשכת עורכי הדין.
הדו"ח נערך באמצעות המבקרים הרש
־
מייםמטעםהלשכה: עו"ד עודד פלר, מחבר
הדו"ח המשמש ראש תחום הגירה ומע
־
מד באגודה לזכויות האזרח בישראל, עו"ד
רחלהאראל ועו"ד שלי ואקנין־אדם.
מתקן המשמורתסהרוניםהואהגדול בי
־
שראל ומשמש למעצרם של מהגרים ומב
־
קשי מקלט. בעת הביקורת במתקן הוחזקו
בו גברים, נשים וילדים - כולם אפריקאים,
רובםאריתראיםאו סודנים- ובהםמבקשי
מקלט, קורבנות סחר בבני אדם וקורבנות
עינויים ועבירותמין.
דו"ח הביקורתמשקף מציאות עגומה בכל
הנוגע למבנה המתקן ולתנאי ההחזקה בו,
לתורתההפעלה, להגנהעלזכויותהמוחזקים,
לשגרת בית סוהר ואמצעי המשמעת, לטי
־
פול בילדים, למערך הרפואה, למערך הטיפול
הסוציאלי, לתעסוקה, לפנאי, לדתולביקורים.
בעתהביקורנחשףעו"דפלרלהתקוממות
של המוחזקים במתקן, שזרקו מכשירי טל
־
וויזיה למרכז הרחבה באגף 8 וניסו להצית
את תאי המקלחות. בקשת המבקר הרשמי
לקבל העתק מדו"ח תחקיר האירוע נענתה
בשלילה, וזאת בניגוד להוראות החוק ולכ
־
ללי הביקורת.
כשל מרכזי העומד במרכז הדו"ח הוא אי
התאמה של מתקן סהרונים להוראותתמ"א
64 - שטח המגורים לאדם קטן מהמותר.
חרף השינוי הדרמטי שחל ביוני 2102 באופי
ההחזקה במתקן, אז החל יישומו של תיקון
ה
מס' 3 לחוק מניעת הסתננות והמעבר ל
חזקה ממושכת, לא אומצה תורת הפעלה
מתאימה והסגל לא הוכשר כראוי. גם לא
אומצו כלליםייעודייםלמתקן משמורת(לה
־
בדיל מבית סוהר) להתמודדות עם אירועים
הנובעיםמן ההחזקההממושכת.
כמו כן, פעוטות שהוחזקו במתקן לא
קיבלו חיסונים, לא קיבלו ויטמינים, לא
נערך מעקב התפתחות (בין היתר שקילה
ומדידה) ולא ניתנו הדרכותלגידול ילדים.
בדו"חמדווחעו"דפלרעלדין ודבריםעם
מחלקת הביקורת בשב"ס שאנשיה הביעו
מורת רוח מעצם קיום הביקורת הרשמית
ואף פעלו להצרת צעדיו בביצוע הביקורת.
ראש הלשכה עו"ד דורון ברזילי: "הביקורת
במתקן סהרונים נוגעת בנושאים חשובים
בצורהמקיפהויסודית, ואני סבורשישלתת
את הדעת לממצאיה ולמסקנותיה למען
שמירתהחוקבמדינתישראל, וחשובמכך-
למען הגנה ושמירהעל זכויותהאדם".
מפגיניםמולמתקן הכליאהסהרוניםבנגב
צילום: פלאש09
גורמי חוץ יוכלו להיכנס
למתקני כליאהעםטלפונים ניידים
ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכ
־
נסת בראשות ח"כ מירי רגב אישרה
(41.3.81) אתהצעתהחוקהממשלתית
לתיקון פקודת בתי הסוהר (הכנסת
חפץ אסור בנסיבותמחמירות).
בעקבות התנגדות נחרצתשל הפורום
הפלילי הארצי בראשות עו"ד אבי חימי
להצעת החוק המקורית, שאסרה באופן
גורף ובלתי מידתי הכנסת חפצים על
ידי מבקרים חיצוניים, שוכנעו המדינה
וועדת הפנים והגנת הסביבה. האחרונה
אימצהאתעמדתהפורוםהפלילי הארצי
כי יש לחייב אתשירות בתי הסוהר לה
־
פעיל שיקול דעת על פי נסיבות העניין,
ולאפשר לגורמי חוץ להיכנס למתקני
כליאהעםציודאישי לרבותטלפון נייד.
חדשותהלשכה
אפריל4102
עורךהדין
׀
124
1,125,126,127,128,129,130,131 114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,...132
Powered by FlippingBook