עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 130

ההרשמהלכלההשתלמויותבאתרהאינטרנטהחדש:
המידעהמעודכן ביותרבנוגעלכלההשתלמויות
אישורמיידי עלההרשמהלהשתלמותבאמצעותהאתר
דיוורהשתלמויותסופ"ש, השתלמויותוימי עיון חדשים ישירותלדוא"ל )בכפוףלאישורעלקבלתמידעפרסומי באתר(
השתלמויותתשע"ד
השתלמויותתעודהבתלאביב-מחזורשלישי
שםההשתלמות
ריכוז אקדמי
מועדים
עסקאותבמקרקעין )מתקדם(
עו"דמוטי גלוסקה
ימי ראשון, מ־41.3.32
ניהולמו"מ-מהלכהלמעשה
עו"דמוטי קריסטל
ימי שני, מ־41.3.42
משפטפלילי, סדר דין פלילי ודיני ראיות
עו"דרחלתורן
ימי שלישי, מ־41.3.52
דיני פנסיה
עו"דאורלי אבן־זהב ועו"דשי אהרונוביץ'
ימי רביעי, מ־41.3.62
חידושים וסוגיותאקטואליותבמשפטהמינהלי
עו"דענבלרובינשטיין
ימי רביעי, מ־41.3.62
נזיקין, רשלנותרפואית וביטוח
עו"דאנהרייף־ליגנזה
ימי חמישי, מ־41.3.72
יועציםמשפטייםבשירותהציבורי
עו"דדינה זילבר. מתאם: עו"ד יונתן נד"ב
ימי שני, מ־41.3.13
השתלמויותקצרותבתלאביב
שםההשתלמות
ריכוז אקדמי
מועדים
השתלמותלפי חוקהנוטריונים )תיקון מס' 9(
עו"ד יונהדה־לוי
יוםרביעי -41.4.32
סוגיותבדיני משפחה וירושה
עו"דרונן דליהו
ימי חמישי, מ־41.3.72
השתלמויותבמחוזות
השתלמויותבחיפה
שםההשתלמות
ריכוז אקדמי
מועדים
השתלמותתעודהבנושאהוצאהלפועל ופשיטתרגל
ד"ר רוי בר־קהן, עו"ד
ימי רביעי, מ־41.4.2
השתלמויותבצפון
שםההשתלמות
ריכוז אקדמי
מועדים
השתלמותלפי חוקהנוטריונים )תיקון מס' 9(
עו"ד יונהדה־לוי
יוםשני -41.3.13
דיני עבודה וביטוחלאומי
השופטת ורדשפר
ימי רביעי, מ־41.4.2
תכנון ובניה )טבריה(
עו"דאילנהבראף־שניר
ימי שלישי, מ־41.5.31
השתלמויותבדרום
שםההשתלמות
ריכוז אקדמי
מועדים
השתלמותתעודהבנושא נזיקין, רשלנותרפואית וביטוח )אשקלון(
עו"ד )ד"ר( שי פויירינג
ימי רביעי, מ־41.3.62
דיני עבודה )אשדוד(
עו"דדני אליגון. מתאמת: עו"דאוריתסער
ימי חמישי, מ־41.3.72
1,131 120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,...132
Powered by FlippingBook