עורך הדין | גליון 23 אפריל 2014 | כתב העת של לשכת עורכי הדין בישראל - page 116

משפחה
בעקבותבג"ץ01/9296פלוניתנ' ביתהדין הרבני הגדול (ניתן ביום31.3.02)
מרוץ הסמכויות הוא מהסוגיות הסוערות ביותר
הנמצאות על הפרק בתחום דיני המשפחה זה שנים
ארוכות. ייחודה של הסוגיה הוא במידה רבה בכך
שהיא נעה בין המישור הפרטי - הצדק שבין בני
הזוג, שהיו עד לפני רגע במערכת יחסים זוגית ול
־
פתע הפכו לצדדים הניצבים זה מול זה בבית המ
־
שפט - ובין המישור הציבורי, כלומר היחס שבין
הדין הממלכתי והדין הדתי בישראל, כמו גם בין
המישור הפרוצדורלי וכללי
הכיבודההדדי שבין הרשויות
ובין המישורהמהותי ושאלת
שליטתם של המעורבים בס
־
כסוך בדין שיחול עליהם.
על רקע זה, פסק הדין
שניתן לפני כשנה בבג"ץ
פלונית נ' בית הדין
6929/10
(פורסם בנבו,
הרבני הגדול
ו
31.3.02) (להלן: פרשת פל
נית) הוא נקודת מפנה מש
־
מעותית, המאירה באור חדש
אתמערכתהיחסיםהמורכבתשבין הפרט והמדינה,
בין מעמד הממסד הדתי ומעמד החופשמדת והזכות
לאוטונומיה, ובין פרוצדורה ומהות. בפרשה זו לרא
־
שונה בחן בית המשפטאת היחסשבין עקרון ההס
־
כמה, המשקף אתהזכותהחוקתיתלאוטונומיה, ובין
יכולתהשל ערכאתשיפוטלקנותסמכותלדון במח
־
לוקתשבין בני זוג. כוחו המהפכני של פסקהדין הוא
בקביעתההיררכיהשבין השתיים, וההכרעה, על דרך
הפרשנות החוקתית, להעניק
להסכמהמעמדחוקתי ראשון
במעלה הגובר על שיקולים
פרוצדורליים, ובראשם על
היכולת לקנות סמכות מכוח
הכריכה. המשמעות המעשית
היא שעל פי הניתוח שנע
־
רך בפרשה זו רשאים בני זוג
לקבוע מבעוד מועד, לרבות
בהסכם טרום־נישואים, את
ערכאתהשיפוטשבפניהיידון
עניינם, וכי בכוחה של קביעה
סוףמרוץ
במחשבהתחילה
פסק דין שניתן בבג"ץ הוא נקודת מפנה משמעותית בתחום מרוץ
הסמכויות. המשמעות המעשית היא כי בני זוג המעוניינים או שאינם
מעונייניםבהתדיינותעתידיתבפני הערכאההדתיתרשאיםלקבוע זאת
בהסכם טרום־נישואים. ההסכם משקף את הדין המהותי ואת הזכות
לאוטונומיה וגובר על השיקול הפרוצדורלי המגולםבכריכה
חגי קלעי
עו"ד חגי קלעי,
תלמיד לתואר מוסמך,
NewYorkUniversity
פסקהדין מאיר באור
חדשאתמערכתהיחסים
המורכבתשבין הפרט
והמדינה, בין מעמד הממסד
הדתי ומעמד החופשמדת
והזכותלאוטונומיה, ובין
פרוצדורה ומהות
אפריל4102
עורךהדין
׀
116
1...,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126 106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,...132
Powered by FlippingBook