Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 85 Previous Page
Page Background

- 9 -

תרשים 1

מקור: המשרד להגנת

הסביבה

נתונים על זיהום אוויר בישראל

מערכת ניטור האוויר הלאומית בישראל כוללת יותר מ 041 תחנות ניטור המנוהלות בידי שורה של ארגונים: איגודי ערים

לאיכות הסביבה, חברת החשמל לישראל, מפעלי תעשייה, נמלים, תחנות אוטובוסים מרכזיות והמשרד להגנת הסביבה

(תרשים 1). הנתונים ממרכז הניטור הארצי זמינים באתר המשרד להגנת הסביבה. המשרד להגנת הסביבה מבחין בין שני

סוגים של תחנות ניטור: תחנות ניטור לתחבורה ותחנות ניטור כלליות. תחנות ניטור לתחבורה מודדות בעיקר מזהמים

,carbon monoxide

), חנקן דו חמצני, פחמן חד חמצני (

nitrogen oxides

הנפלטים מכלי רכב, כגון תחמוצות חנקן (

)

xylene

), קסילן (

ethylbenzene

), אתילבנזן (

toluene

ותרכובות אורגניות נדיפות, כגון בנזן, טולואן (

PM

2.5

,)

CO

-3,1). תחנות כלליות מודדות מזהמים נישאים באוויר, כגון גופרית דו חמצנית, תחמוצות

butadiene

וכן 3,1-בוטדיאן (

חנקן, חנקן דו חמצני, אוזון, פחמן חד חמצני וחומר חלקיקי.

תחנות ניטור של איכות האוויר בישראל

מקורותיו והרכבו של החומר החלקיקי בישראל

בישראל יש רמות רקע גבוהות של חומר חלקיקי שמקורו באבק מקומי טבעי ובהסעת חומר חלקיקי ממדינות שכנות.

מקורו בהסעת חלקיקים לטווחים ארוכים, בעיקר מאירופה ומאגן הים התיכון.

PM

2.5

בממוצע יותר מ %05 מרמת ה

במהלך החורף ובעונות המעבר, הרמות גבוהות במיוחד בשל הסעה לטווחים ארוכים ממדבר סהרה ומהמדבר הערבי.

) הנספחים לחלקיקי אבק במהלך ההסעה שלהם, עלולים

anthropogenic contaminants

מזהמים אנתרופוגניים (

להחריף את תוצאי הבריאות השליליים הנגרמים מחשיפה לחלקיקים האלה. מקורות מקומיים של חלקיקים בישראל הם

תהליכי בערה בתחנות כוח, תעשייה, תחבורה וחימום ביתי, וכן חמצון פוטוכימי של גופרית דו חמצנית, תחמוצות חנקן

ותרכובות אורגניות נדיפות. בריכוזי אוכלוסין בישראל מקורות אנתרופוגניים לחומר חלקיקי הם בעיקר כלי תחבורה,

ובכלל זה מנועי דיזל. מחקרים מלמדים שדפוסי זרימת האוויר בישראל משפיעים על הרכב החומר החלקיקי יותר מאשר

פליטות מקומיות.

איכות האוויר בישראל

לפי מאגר הנתונים של ארגון הבריאות העולמי בדבר זיהום אוויר, נכון ל 4102 ישראל מדורגת במקום ה 42 מתוך 09

. בישראל הממוצע השנתי הגבוה ביותר של

PM

2.5

, ובמקום ה 44 בממוצע השנתי של

PM

10

מדינות בממוצע השנתי של

נמדדו במודיעין, ואחריה בבאר שבע ובבית

PM

2.5

נמדד באשקלון, ואחריה במודיעין. הרמות הגבוהות ביותר של

PM

10

אזור חיפה

אזור תל אביב

אזור אשדוד

איכות האוויר