Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  13 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 85 Previous Page
Page Background

- 13 -

חוקרים מאוניברסיטת חיפה וממשרד הבריאות בוחנים את השפעת זיהום האוויר על תוצאי לידה שליליים, ובכלל זה

על משקל לידה נמוך.

חוקרים ממכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות, ממכון ויצמן למדע ומאוניברסיטת תל אביב בוחנים

את השפעת זיהום האוויר על תוצאי רבייה. המחקר עוסק בתינוקות שנולדו לאחר הפריה חוץ גופית וגם לאחר

הריונות טבעיים.

חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון בנגב בודקים את הקשרים בין פליטת מזהמים ממקורות תעשייתיים לבין בריאות

ילדים, ובכלל זה התפתחות תנועתית והתפתחות שכלית בשנות החיים הראשונות.

חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון חוקרים את השפעתה של חשיפה כרונית ואקוטית לחלקיקים נישאים באוויר שמקורם

בקרקע על מחלות ריאה ועל מחלות לב איסכמיות בנגב הצפוני.

חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים בוחנים את הקשר בין חשיפה לזיהום אוויר שמקורו בכלי רכב בגיל

ההתבגרות למצב הבריאות בגיל 71 וכן להיארעות סרטן ולתמותה לפי סיבת המוות בבגרות.

רפואה (רפואה בשלט רחוק) כדי להעריך את הקשר בין אירועי לב

ֵ

ל

ֵ

חוקרים מהאוניברסיטה העברית משתמשים בט

וכלי דם אקוטיים לזיהום אוויר של חלקיקים נשימים באזורים עירוניים גדולים, תל אביב וחיפה.

התקדמות ואתגרים

חוק אוויר נקי, שכאמור נכנס לתוקף ב 1102, הוא צעד רב חשיבות לקראת יצירת מסגרת רגולציה מקיפה לשיפור

איכות האוויר בישראל. תקנות אוויר נקי, שכאמור אושרו אף הן ב 1102, והתקנות שייכנסו לתוקף ב 5102, צפויות

להביא לידי הפחתת ריכוזי המזהמים באוויר בישראל ולידי הפחתת התחלואה והתמותה הקשורות לזיהום אוויר.

באשר למזהמי אוויר רבים, שיש להם השפעה ניכרת על בריאות הציבור, תקני איכות האוויר שנקבעו גבוהים במידה

ניכרת מערכי היעד. יש לשוב ולהעריך מדי חמש שנים הן את ערכי היעד הן את תקני איכות האוויר כדי להבטיח

שתקנות אוויר נקי אכן מגינות על בריאות הציבור.

ותחמוצות חנקן באוויר ממשיכים לחרוג מערכי הסביבה בריכוזי אוכלוסין מרכזיים. אימוץ התכנית

PM

10

ריכוזי אוזון,

הלאומית לצמצום זיהום האוויר צפוי להוביל לידי הפחתה בפליטה של תרכובות אורגניות נדיפות, פחמן דו חמצני,

תחמוצות חנקן ובנזן, אך לא של חומר חלקיקי. מכיוון שהאוצר אישר גרסה מצומצמת של התכנית הלאומית לצמצום

זיהום האוויר הירידה בפליטה תהיה פחותה לעומת התכנית המקורית.

בישראל הביקוש לתחבורה ולבעלות על כלי רכב פרטיים עולה באופן קבוע. הצעדים הננקטים להפחתת פליטת

מזהמים מכלי רכב הם למשל אימוץ תקנים אירופיים לכלי רכב מיובאים, שיפור איכות הדלק ובדיקת פליטת מזהמים

לכלי רכב. יש אתגרים גדולים בתחום תכנון תחבורה, תכנון שימוש בקרקע ושיפור החלופות לכלי רכב פרטיים, ובכלל

זה תכנון עירוני בר קיימה.

מערך הניטור הארצי הוא אחד הצפופים בעולם, והנתונים זמינים לציבור הרחב ולחוקרים. חוסר אחידות באיסוף

הנתונים ובבקרת איכות בתחנות הניטור השונות פוגעים במהימנות הנתונים שנאספו לפני 3102. מאז חודדו ההנחיות

והנהלים של המשרד להגנת הסביבה בדבר ניטור האוויר, וחל שיפור ביכולת להשוות את הנתונים הנאספים לנתונים

של מערכות ניטור אחרות. עם זאת הפיזור המרחבי של תחנות הניטור אינו אחיד, ולפיכך חסרים נתונים על איכות

האוויר באזורים אחדים בישראל.

עד כה לא גובשה אסטרטגיה לדגימה קבועה של מזהמי אוויר שאי אפשר לנטרם באופן רציף, ובכלל זה חלקיקי

,)

persistent organic pollutants – POPs

מתכת הנקשרים לחומר חלקיקי, מזהמים אורגניים בלתי פריקים (

), כימיקלים החשודים

polycyclic aromatic hydrocarbons - PAHs

פחמימנים ארומטיים רב טבעתיים (

) ודיפניל אתרים רב מוברמים

endocrine disrupting chemicals – EDCs

בשיבוש המערכת האנדוקרינית (

.)

polybrominated diphenyl ethers

-

PBDEs

(

איכות האוויר