Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  8 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 85 Previous Page
Page Background

- 8 -

פרק 1

בריאות וסביבה בישראל 4102

המשרד להגנת הסביבה מחויב ליידע את הציבור על רמות זיהום אוויר גבוהות ולפרסם המלצות לתת אוכלוסיות

רגישות, כגון נשים הרות, ילדים, זקנים וחולים במחלות לב או ריאה.

מפעלים, בעלי פוטנציאל לפלוט כמויות גדולות של מזהמי אוויר, נדרשים לקבל היתרי פליטה כתנאי להמשך פעילותם.

מתן ההיתר מותנה בשימוש בטכנולוגיות הזמינות הטובות ביותר להפחתת פליטת מזהמים.

המשרד להגנת הסביבה נדרש להכין תכנית לאומית להפחתת פליטת מזהמים שתעלה בקנה אחד עם תקני איכות

האוויר בישראל ותשאף לעמוד בערכי היעד.

המשרד להגנת הסביבה ינקוט צעדי אכיפה נגד מפרי חוק המסכנים את בריאות הציבור.

התקנות הקובעות את ערכי איכות האוויר נכנסו לתוקף במאי 1102, ותקנות מעודכנות ייכנסו לתוקף בינואר 5102.

התקנות כוללות ערכי סביבה (תקני איכות האוויר) ל 82 מזהמים, ובהם חומר חלקיקי, גזים (מזהמים קריטריוניים -

ומתכות כבדות. בלוח 1

)

volatile organic compounds – VOCs

), מזהמים אורגניים נדיפים (

criteria pollutants

מובאת השוואה של תקני איכות האוויר למזהמים קריטריוניים אחדים לפי התקנות העכשוויות ותקנות 5102 וביחס

לערכים המומלצים לפי ארגון הבריאות העולמי.

תקני איכות האוויר (מזהמים קריטריוניים) היום ובעתיד בישראל (מק"ג/מ"ק)

ולאוזון, וגבוהים בהשוואה לתקנים

PM

10

תקני איכות האוויר בישראל גבוהים בהשוואה לתקנים האירופיים ל

ולאוזון.

PM

2.5

האמריקניים ל

בעקבות חקיקת חוק אוויר נקי, גיבש המשרד להגנת הסביבה תכנית לאומית רב שנתית (2102-0202) לצמצום זיהום

האוויר בישראל. על פי התכנית, יש לצמצם את זיהום האוויר במגזרים האלה: אנרגיה, תעשייה, תחבורה ומשקי בית.

התכנית אושרה באוגוסט 3102 לאחר משא ומתן ממושך בדבר התקציב שיוקצה לה.

לוח 1

PM

10

PM

2.5

אוזון

חנקן דו חמצני

גופרית

דו חמצנית

42 שעות

שנה

42 שעות

שנה

03 דקות

8 שעות

שעה

שנה

01 דקות

שעה

42 שעות

שנה

150

60

-

-

230

160

200

-

-

350

125

60

כיום

50

20

25

10

-

100

200

40

500

-

20

-

הערכים המומלצים

לפי ארגון הבריאות

העולמי

031 - ולכל היותר 81 חריגות בשנה

50

5.73 (ביום) - ולכל היותר 81 חריגות

25

-

041 - ולכל היותר 01 חריגות בשנה

002 - ולכל היותר 8 חריגות בשנה

40

-

053 - ולכל היותר 8 חריגות בשנה

05 - ולכל היותר 4 חריגות בשנה

20

2015

פרק זמן נתון