Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 85 Previous Page
Page Background

- 10 -

פרק 1

בריאות וסביבה בישראל 4102

שמש. עם זאת לניתוח כמה מגבלות. ראשית, ההשוואה מתבססת על נתונים מ 0102, שנה שבה התחוללו סופות אבק

רבות בישראל, ועל נתונים מתחנות ניטור הממוקמות קרוב יחסית למקורות הפליטה. יתרה מזו, ההשוואה עסקה רק

בחומר חלקיקי ולא במזהמי אוויר נוספים, שלהם השפעה ניכרת על בריאות הציבור.

באוויר נשארו ללא שינוי

PM

10

אף על פי שפליטת חומר חלקיקי פחתה ב %03 בקירוב משנת 0002, ריכוזים שנתיים של

, הנעים בין 7 ל 92 מק"ג/מ"ק, שונים מאוד באזורים שונים בישראל. באשר לאוזון, ממוצע

PM

2.5

(תרשים 2). ריכוזי

הריכוזים השנתי נשאר בלא שינוי בשנים 0002-2102 ברוב תחנות הניטור (תרשים 3). ממוצע חשיפה לריכוזי האוזון

במשך 8 שעות עולה על הערכים המומלצים של ארגון הבריאות העולמי באזורים רבים בישראל, ובכלל זה באזורים

עירוניים גדולים, כגון תל אביב, ירושלים ובאר שבע, בעיקר בשל עומסי תנועה כבדים.

בתחנות ניטור נבחרות בישראל, 0002-2102

PM

10

ריכוזים שנתיים של

ריכוז אוזון שנתי בתחנות ניטור נבחרות בישראל, 0002-2102

תרשים 2

מקור: המשרד

להגנת הסביבה

תרשים 3

מקור: המשרד

להגנת הסביבה

מק"ג/מ"ק

תל אביב, התחנה המרכזית

ירושלים, כיכר ספרא

חיפה, נווה שאנן

באר שבע

0

10

30

50

70

20

40

60

80

שנה

2000

2009

2010

2011

2012

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

10

30

50

70

20

40

60

80

שנה

מק"ג/מ"ק

2000

2009

2010

2011

2012

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

תל אביב, התחנה המרכזית

ירושלים, כיכר ספרא

באר שבע