Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 85 Previous Page
Page Background

- 7 -

), גם בריכוזים נמוכים ביותר, קשורה לשורה של תוצאי בריאות

ambient air

חשיפה לזיהום אוויר (

שליליים בקרב האוכלוסייה הכללית, ובכלל זה אסתמה ומחלות נשימה אחרות, תחלואה ותמותה בעקבות

מחלות לב וכלי דם, סרטן, ליקויים בהתפתחות מערכת העצבים ותוצאי לידה שליליים. בשנת 3102 קבעה

) כי

International Agency for Research on Cancer

-

IARC

הסוכנות הבין לאומית לחקר הסרטן (

זיהום האוויר הוא מחולל סרטן ודאי בבני אדם (קבוצה 1). הממצאים המדעיים מלמדים כי מזהמי האוויר

), אוזון, חנקן

particulate matter

-

PM

העיקריים הקשורים לתוצאי בריאות שליליים הם חומר חלקיקי (

,)

benzene

). גם מזהמי האוויר בנזן (

sulfur dioxide

) וגופרית דו חמצנית (

nitrogen dioxide

דו חמצני (

) הם

polycyclic aromatic compounds

) וכמה תרכובות ארומטיות רב טבעתיות (

formaldehyde

פורמלדהיד (

חומרים מסרטנים ודאיים בבני אדם.

מדיניות ורגולציה

הרגולציה של איכות האוויר נקבעה בחוק אוויר נקי התשס"ח - 8002, שנכנס לתוקף בינואר 1102. לפני כן נקבעה רגולציית

איכות האוויר על בסיס של יותר מעשרה חוקים ותקנות, ובכלל זה התקנות הנלוות לחוק למניעת מפגעים, שתוקנו ב 2991

וקבעו ריכוזים מרביים מותרים של מזהמי האוויר. באופן כללי, הריכוזים המותרים האלה היו מחמירים פחות מהמומלץ

) ותקני איכות האוויר של האיחוד האירופי.

World Health Organization – WHO

לפי ארגון הבריאות העולמי (

החובות והאיסורים העיקריים לפי חוק אוויר נקי הם כדלקמן:

ערכי איכות האוויר ייקבעו מטעם המשרד להגנת הסביבה ויעודכנו מפעם לפעם. אלו הם ערכי איכות האוויר: (א)

ערכי יעד - ערכים שחריגה מהם מעמידה סיכון פוטנציאלי לבריאות הציבור; (ב) ערכי סביבה - ערכים המבוססים על

ערכי היעד ומביאים בחשבון את יכולת היישום בפועל; (ג) ערכי התרעה - ערכים שחריגה מהם, ואפילו לפרק זמן קצר,

מסבה או עלולה להסב סיכון או נזק לבני אדם.

איכות האוויר

פרק 1

איכות האוויר