Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 85 Previous Page
Page Background

- 12 -

פרק 1

בריאות וסביבה בישראל 4102

חיזוי לשנים 5102, 0202 של תוצאי בריאות שליליים הקשורים לזיהום אוויר החורג מערכי היעד

העלות הכרוכה בחריגה מערכי היעד של אוזון ושל חומר חלקיקי מוערכת ב 22 מיליארד שקלים ב 5102, וב 42 מיליארד

שקלים ב 0202.

מחקר על זיהום אוויר בישראל: הערכת חשיפה ותוצאי בריאות

בשנים 0102-4102 פרסמו קבוצות מחקר בישראל 52 מאמרים בקירוב על זיהום אוויר ועל תוצאי בריאות, ובכלל זה

מחקרים על אסתמה בילדים, סיכון לשבץ איסכמי, תמותה עקב אוטם שריר הלב, תוצאים נשימתיים, מומי לב מולדים,

היארעות סרטן ויכולת תפקוד מופחתת. מחקרים רבים התמקדו באוכלוסיות בצפון מדינת ישראל, ובכלל זה חדרה

וחיפה. בנוסף, חוקרים ישראלים פרסמו מאמרים בנושאים האלה: חישה מרחוק וזיהום אוויר; הערכת חשיפה לריבוי

מזהמים בסביבה עירונית; תבחין ביולוגי חיידקי חדש לרעילות של זיהום אוויר חלקיקי.

מחקרים פעילים

) בוחנים חשיפה לזיהום אוויר במגוון אזורים

TCEEH

חוקרים ממרכז המצוינות לחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון (

עירוניים וחשיפה לסחף של חומרי הדברה בקווי התפר שבין שטחי חקלאות לאזורי מגורים, וכן מפתחים כלים

ומאגרי מידע להערכת החשיפה. חוקרי מרכז המצוינות בונים מאגר נתונים בנושא זיהום אוויר, והוא כבר פעיל ונגיש

לקהילת המחקר.

חוקרים מאוניברסיטת תל אביב ומהטכניון בוחנים את הקשרים בין חשיפה למזהמי אוויר, ובעיקר למזהמי אוויר

הקשורים בכלי רכב, לבין מקרים חוזרים ונשנים של אירועי לב וכלי דם, מחלת לב איסכמית, שבץ ושבריריות

.)

frailty

(

חוקרים מהפקולטה להנדסה ביו רפואית בטכניון מפתחים מודלים להערכת רעילות של חלקיקים נשימים זעירים

לתאים אפיתליים של נאדיות הריאה.

לוח 2

מוות, חשיפה כרונית

PM

2.5

סרטן ריאות, מקרים

PM

2.5

תמותה עקב מחלת לב איסכמית, מקרים

PM

2.5

מוות מוקדם, חשיפה אקוטית, מקרים

PM

10

אשפוז בגין בעיות לב וכלי דם

PM

10

אשפוז בגין בעיות נשימה

PM

10

אסתמה, ימי שימוש בתרופות

PM

10

אוזון, מוות מוקדם, חשיפה אקוטית, מקרים

אוזון, אשפוז בגין בעיות נשימה

068,72 שנות חיים

166.8

448.11

149.2

53.9

396.5

2,229.7

20.8

44

2015

013,03 שנות חיים

156.6

422.42

135.3

47.9

359.5

2,021.6

26.7

56

2020