Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  17 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 17 / 85 Previous Page
Page Background

- 17 -

למעט הדוגמה של התחנה המרכזית בירושלים, יש נתונים עדכניים מעטים על מדידות של מזהמי אוויר הפנים. המשרד

להגנת הסביבה מדד רמות של תחמוצות חנקן בשני מוסדות לימוד בישראל במשך שלושה חודשים (ינואר עד מרס 8002).

הריכוזים שנמדדו בתוך הבניינים היו דומים לאלה שנמדדו מחוץ להם. לא דווחו חריגות מהממוצע היממתי של ערכי

הסביבה, אולם דווחו עשר חריגות מערכי סביבה לחצי שעה בתוך הבניינים עצמם.

,)

chlorinated organic compounds

באזורים מסוימים, שבהם הקרקע מזוהמת בחומרים אורגנו כלוריניים (

מבוצעות בדיקות אקראיות כדי למדוד את ריכוזי החומרים האורגנו כלוריניים בתוך מבנים. בשל החשש שגזי קרקע

מסוכנים מזהמים את האוויר במרחבים תת קרקעיים באזור תל אביב, הרשות המקומית לאיכות הסביבה מבצעת

). אלו הם

chlorinated and volatile organic hydrocarbons

מדידות של פחמימנים אורגניים כלוריניים נדיפים (

,)

carbon tetrachloride

), פחמן טטרה כלורי (

chloroform

המזהמים שנמצאו במרחבים תת קרקעיים: כלורופורם (

.)

vinyl chloride

וויניל כלוריד (

)

tetrachloroethylene

), טטרכלורואתילן (

trichloroethylene

טריכלורואתילן (

על בסיס ממצאים מבית ספר באזור תל אביב, דרש המשרד להגנת הסביבה מעיריית תל אביב לנקוט צעדי מניעה

אחדים כדי להפחית את חשיפתם של תלמידים למזהמי אוויר הפנים, והומלץ לעקוב אחר הנושא.

מחקר על איכות אוויר הפנים בישראל

בשנים האחרונות לא התבצעו מחקרים אפידמיולוגיים בישראל לבחינת הקשר בין איכות אוויר הפנים לתחלואה.

) בוחנים התנהגות של ניקוטין בסביבת הפנים

TCEEH

חוקרים ממרכז המצוינות לחשיפה סביבתית ובריאות בטכניון (

ונוכחות של חומרים מעכבי בערה באבק הנמצא בתוך מכוניות.

התקדמות ואתגרים

מאחר שהאדם הממוצע מבלה עד %09 מזמנו בתוך מבנים, חשוב לאסוף נתונים על איכות אוויר הפנים בישראל,

ובעיקר במבני ציבור. המשרד להגנת הסביבה, בשיתוף משרד הבריאות ומשרד החינוך, מתכננים תכנית חלוץ בבתי

ספר ברחבי מדינת ישראל ב 5102. בעקבות איסוף נתונים על איכות אוויר הפנים חשוב להעריך את תוצאי הבריאות

הפוטנציאליים של חשיפה למזהמי אוויר הפנים, בייחוד בקרב תת אוכלוסיות רגישות כמו ילדים.

אבק ביתי הוא כלי חשוב להערכת חשיפה של בני אדם למזהמי אוויר הפנים. אין נתונים זמינים על רמות המזהמים

באבק ביתי בישראל.

בנייה ירוקה, המקודמת בעת האחרונה בישראל, מספקת הזדמנות להגביר את המאמצים להגן על איכות אוויר הפנים

בבניינים חדשים, ובכלל זה לבדוק מערכות אוורור. תקן ישראלי 1825 לבנייה בת קיימה, שאושר ב 1102, עוסק בין

היתר באוורור ובאיכות האוויר בבניינים שיש בהם מערכות אוורור מאולץ, ובהגבלות על תרכובות אורגניות נדיפות

בבניינים. עם זאת הפחתת צריכת האנרגיה בעזרת בידוד תרמי יכולה לגרום לתוצאים שליליים של איכות אוויר

הפנים בבתים בשל הצטברות מזהמים ממקורות פנימיים.

קוד הבנייה החדש של משרד הבינוי והשיכון, שטרם אושר, וכן תקן ישראלי 0126, אוורור לשמירת איכות אוויר נאותה

בתוך בניינים, מספקים קווים מנחים להפחתת חשיפה של בני אדם למזהמים כימיים, ביולוגיים ופיזיים בסביבת הפנים.

חשוב לציין כי תקן 0126 אינו חל על בתים פרטיים, על בניינים של שלוש קומות ומטה, על כלי רכב ועל סירות.

מאפיינת מקומות עבודה בדרך כלל, מדובר בסוגיה

)

Sick building syndrome

אף כי תסמונת הבניין החולה (

הקשורה לבריאות הציבור. אין בסמכותו של אגף הפיקוח על העבודה במשרד הכלכלה, או בסמכותו של המשרד להגנת

הסביבה, לבדוק באופן שוטף את איכות אוויר הפנים בבניינים סגורים המשמשים למקומות עבודה. יתרה מזו חלוקת

הסמכויות בין הגופים האלה אינה ברורה בנוגע לתלונות על תסמונת הבניין החולה. נדרש שיתוף פעולה בין משרד

הבריאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד החינוך ומשרד הכלכלה כדי לפתח גישה כוללת לסוגיה.

נים

ְ

איכות אוויר הפּ