Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  19 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 19 / 85 Previous Page
Page Background

- 19 -

), משקפים

environmental tobacco smoke – ETS

תוצאי בריאות שליליים, הנגרמים מחשיפה לעשן טבק סביבתי (

את תוצאי הבריאות השליליים של עישון פעיל. למשל, במבוגרים עשן טבק סביבתי מגביר את הסיכון לסרטן הריאות

ולמחלות לב. בילדים קטנים חשיפה לעשן טבק סביבתי מגבירה את הסיכון לתסמונת מוות בעריסה, לאסתמה, לדלקת

סמפונות ולדלקת ריאות.

רגולציה עדכנית

כות

ֵ

היום בישראל העישון אסור ברוב המקומות הציבוריים הסגורים, ובכלל זה בבתי חולים, ברכבות, בבר

ציבוריות, במסעדות, בברים ובפאבים, במקומות תפילה ובכל משרדי הממשלה. עם זאת לפי החוק התקף היום,

בארים ופאבים רשאים להקצות רבע משטחם למעשנים, בתנאי שמדובר בחדר נפרד. העישון מותר במשרדים

פרטיים וברוב המרחבים הפתוחים.

בימים אלה משרד הבריאות מגבש חקיקה שמטרתה להרחיב את החוק התקף היום: ייאסר עישון סיגריות

אלקטרוניות ונרגילות במקומות ציבוריים; למשרד הבריאות תהיה הסמכות למנות פקחים שיאכפו את החוק;

רקים ציבוריים ולמרחבים פתוחים אחרים.

ַ

האיסור על עישון במקומות ציבוריים יורחב גם לאצטדיונים, לפּ

חשיפה לעשן טבק סביבתי בישראל

על אף חקיקה נרחבת שנועדה למנוע את חשיפת האוכלוסייה הלא-מעשנת לעשן טבק סביבתי, הנתונים מלמדים שרוב

האוכלוסייה בישראל אכן חשופה לעשן טבק סביבתי. לפי הסקר החברתי 0102, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,

עשן טבק סביבתי

פרק 3

עשן טבק סביבתי