Background Image
Table of Contents Table of Contents
 83 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
83 / 85 Previous Page
Page Background

תודות

ברצוננו להודות לסוקרים הבאים על תרומתם לדוח:

, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר לבנה קורדובה ביז'ונר

פרק 1

, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' דוד ברודאי

איכות האוויר

, המשרד להגנת הסביבה

גב' פולה אורנשטיין

פרק 2

, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

פרופ' יעל דובובסקי

איכות אוויר הפנים

, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית - הדסה

ד"ר חגי לוין

פרק 3

, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב

ד"ר לאה רוזן

עשן טבק סביבתי

, משרד הבריאות

גב' עירית הן

פרק 4

מקורות חברת מים בע"מ

ד"ר ברכה לימוני רליס,

גורמים כימיים במי השתייה

, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

גב' רינה אשכנזי

פרק 5

, האוניברסיטה העברית

פרופ' בני חפץ

חומרי הדברה

משרד הבריאות

ד"ר רינה ורסנו,

פרק 6

, מיגל - מכון למחקר מדעי בגליל בע"מ

ד"ר שירה פרימן

מזהמי מזון כימיים

, מכון התקנים הישראלי

ד"ר רות ארדי

פרק 7

, אדם טבע ודין

גב' שרית כספי אורון

כימיקלים במוצרי צריכה

, משרד הבריאות

גב' ג'ניס וסר

פרק 8

, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' יונה אמיתי

ניטור ביולוגי

, המשרד להגנת הסביבה

גב' תמר בר און

פרק 9

, משרד הכלכלה

ד"ר לובה פושנוי

אסבסט

, המשרד להגנת הסביבה

ד"ר סטיליאן גלברג

פרק 01

מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

פרופ' סיגל סדצקי,

קרינה בלתי מייננת

, משרד הבריאות

ד"ר מיכאל גדלביץ

פרק 11

, בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

פרופ' מנפרד גרין

שינויי אקלים

, מרכז לאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

ד"ר ליטל קינן בוקר

פרק 21

, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות

גב' מאיה שדה

מדדים ומגמות בבריאות וסביבה

- 83 -