Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 85 Previous Page
Page Background

- 15 -

) היא איכות האוויר בתוך בניינים ומבנים ומסביבם, בייחוד בהקשר

indoor air quality – IAQ

איכות אוויר הפנים (

של הבריאות והנוחות של בני האדם המאכלסים אותם. חשיפה למזהמי אוויר הפנים עשויה להתרחש בסביבה פרטית או

ציבורית, ובכלל זה בבתים, במשרדים, בבתי ספר, בבתי חולים ובכלי תחבורה.

nitrogen

] ותחמוצות חנקן [

carbon monoxide, CO

איכות אוויר הפנים מושפעת מגזים רעילים (פחמן חד חמצני [

,]

formaldehyde

; פורמלדהיד [

volatile organic compounds – VOCs

]), מתרכובות אורגניות נדיפות (

oxides

]), מחומרי הדברה, מעופרת, ממעכבי בערה, מחלקיקים נשימים

styrene

], סטירן [

toluene

], טולואן [

benzene

בנזן [

ומאבק, מעישון (ומעשן מיד שנייה ושלישית), וכן ממגוון מזהמים ביולוגיים (עובש וחיידקים) ומזהמים פיזיים (קרינה,

קרינה אלקטרומגנטית, אסבסט). הגורמים העיקריים המשפיעים על איכות אוויר הפנים הם אוורור, מקורות זיהום בתוך

הבניין ואיכות האוויר החיצוני החודר לבניין.

נמצא שאיכות אוויר פנים ירודה קשורה לתוצאי בריאות שליליים, כגון אסתמה, מחלת ריאות חסימתית כרונית, דלקת

סמפונות (בעיקר בילדים), תגובות אלרגיות וסיכון מוגבר למחלות זיהומיות. מעמד חברתי-כלכלי נמוך עשוי להגביר את

הסיכוי לנוכחותם של הגורמים המשפיעים ביותר על איכות אוויר הפנים.

רגולציה עדכנית

תקנות ותקנים העוסקים באוויר הפנים בישראל נחלקים לשלושה תחומים: תכנון ובנייה (דרישות בדבר אוורור, בידוד

דון); ופליטות מחומרים המשמשים בסביבת הפנים

ָ

וחומרי בנייה); ריכוזים מרביים מותרים של מזהמי אוויר הפנים (ר

(פליטת פורמלדהיד ממוצרי עץ).

נים

ְ

איכות אוויר הפּ

פרק 2

נים

ְ

איכות אוויר הפּ