Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 85 Previous Page
Page Background

- 11 -

5+4

תרשים

מקור: המשרד להגנת

הסביבה

Organisation for

לפי דוח הביצועים הסביבתיים בישראל לשנת 1102 של הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי (

), פליטת גופרית דו חמצנית וחנקן דו חמצני פחתה בהתמדה

Economic Cooperation and Development - OECD

בזכות שיפור באיכות הדלק ובטכנולוגיה של כלי הרכב.

לעומת זאת נמשכה העלייה בפליטת כמה סוגים של תרכובות אורגניות נדיפות. באשר לרמת המזהמים באוויר, בשנים

), וירידות קלות ברמת החנקן הדו חמצני

nitric oxide

1002-2102 חלה ירידה קבועה ברמת החנקן החד חמצני (

וברמת הגופרית הדו חמצנית. בתרשימים 4 ו 5 אפשר לראות את הרמות השונות של המזהמים האלה באזורים שונים

בישראל ב 2102.

)

SO

2

ריכוזים יממתיים מרביים של גופרית דו חמצנית (

)

NO

2

ריכוזים שנתיים של חנקן דו חמצני (

לשנת 2102

לשנת 2102

נתונים על תוצאי בריאות הקשורים לחשיפה לזיהום אוויר בישראל

בישראל יש נתונים זמינים על תוצאי בריאות שליליים באוכלוסייה הבוגרת הקשורים לזיהום האוויר, כגון אסתמה,

מחלות לב וכלי דם, שבץ וסרטן. לא נבדק הקשר בין הנתונים האלה לנתונים של זיהום אוויר, ולכן קשה לקבוע בוודאות

באיזו מידה ההיארעות של המחלות האלה ברמה הארצית קשורה לזיהום אוויר ברמה הארצית. מידע על תוצאי בריאות

שליליים בילדים בישראל הוא מוגבל. למשל, המידע העדכני ביותר על הימצאות אסתמה בילדים הוא מ 8002.

בניתוח עלות-תועלת, שבוצע במסגרת התכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר, חושבו, באמצעות מידול, תוצאי

בריאות שליליים הקשורים לחריגה מערכי יעד של כמה מזהמי אוויר לשנים 5102 ו 0202 (לוח 2). לא חושבו תוצאי

בריאות שליליים הקשורים לזיהום האוויר, המנוטר היום בישראל.

N

N

איכות האוויר