Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 85 Previous Page
Page Background

- 3 -

תוכן

העניינים

4

ד"ר רות אסטרין

פתח דבר

5

פרופ' איתמר גרוטו

הקדמה

7

איכות האוויר

פרק 1

15

איכות אוויר הפנים

פרק 2

19

עשן טבק סביבתי

פרק 3

25

גורמים כימיים במי השתייה

פרק 4

31

חומרי הדברה

פרק 5

39

מזהמי מזון כימיים

פרק 6

45

כימיקלים במוצרי צריכה

פרק 7

49

ניטור ביולוגי

פרק 8

55

אסבסט

פרק 9

59

קרינה בלתי מייננת

פרק 01

65

שינויי אקלים

פרק 11

71

מדדים ומגמות בבריאות וסביבה

פרק 21

79

ד"ר לינדה בירנבאום

סיכום והמלצות

83

תודות