Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  II / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page II / 85 Previous Page
Page Background

על הקרן לבריאות וסביבה (ע"ר):

הקרן לבריאות וסביבה מחויבת להרחבת המומחיות והידע בנושאי בריאות וסביבה בישראל.

הקרן עוזרת בבניית היכולות האלה באמצעות תמיכה במחקר בין תחומי, בהשתלמויות מקצועיות,

בסדנאות, בכנסים וביצירת קשרים בין מדענים וקובעי מדיניות בישראל לרשת של מומחי בריאות

וסביבה בעולם. בשיתוף מדענים ואנשי מקצוע, משרדי ממשלה וגורמים מן המגזר הפרטי,

מקדמת הקרן את מעורבות בעלי העניין בהקטנת החשיפה למפגעים ולזיהומים סביבתיים

ובשיפור בריאות הציבור.

שירותי בריאות הציבור

מגדלי הבירה, ירמיהו 93, ירושלים 2001019

02-5080510

\

1

\

טלפון: 2

Keren.Mizrahi@moh.health.gov.il דוא

ר אלקטרוני:

אתר:

www.health.gov.il/UNITSOFFICE/HD/PH/Pages/default.aspx

הקרן לבריאות וסביבה (ע"ר)

רחוב רבקה 11, ירושלים 7116439

טלפון: 8748376-20

פקס: 0879476-20

info@ehf.org.il דוא

ר אלקטרוני:

www.ehf.org.il את

ר:

חפשו אותנו גם בפייסבוק

גרסה אלקטרונית של דוח זה באתר האינטרנט של:

משרד הבריאות

הקרן לבריאות וסביבה

www.health.gov.il www.ehf.org.il

ניתן לשעתק מידע הכלול בדוח זה, ובלבד שיצוין כי המקור הוא:

בריאות וסביבה בישראל 4102.

הקרן לבריאות וסביבה ומשרד הבריאות (4102).