Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 85 Previous Page
Page Background

פתח דבר והקדמה

- 5 -

בין בריאות הסביבה לבריאות האדם יש יחסי גומלין הדוקים. ההבנה כי לסביבה השפעה משמעותית על

בריאות האדם הביאה לידי שיפור תנאי התברואה בסביבת המגורים ובסביבה הרפואית. ואכן נמצא כי

שיפור סביבתי זה תרם לבריאות האוכלוסייה, להארכת תוחלת החיים ולצמצום תמותת תינוקות. בעידן

המודרני חל שינוי מהותי בגורמי הסיכון הסביבתיים. העת האחרונה מתאפיינת בהצטברות של עדויות

מדעיות חדשות ומסעירות על הסיכונים האלה. על כן, למרות ההתפתחויות החיוביות שחלו בשנים

האחרונות בתחום, עדיין רבה המלאכה המונחת לפתחנו.

הערכת ההשפעות של גורמים סביבתיים על בריאות האדם היא מלאכה מורכבת מאחר שהשפעות אלה

תלויות בגורמים רבים ובמגוון משתנים. עדיין יש פערי ידע בנוגע להבנת האופן שבו חשיפה סביבתית

עלולה להשפיע על מצב הבריאות של האוכלוסייה בכלל ושל תת אוכלוסיות פגיעות בפרט. מורכבות

הטיפול בסוגיות של בריאות וסביבה מתעצמת עוד נוכח מספרם הרב של הגופים ושל הארגונים המעורבים

בהשפעה על סוגיות סביבתיות בעלות היבטים בריאותיים. כל אלה מקשים לעתים על קבלת התמונה

הכוללת והעדכנית ביותר של הסוגיות האלה.

מסמך זה הוא סיכום מקיף ראשון מסוגו של מגוון רחב של תחומים שמתקיימים בהם יחסי גומלין בין

הסביבה לבין בריאות האדם בישראל. מטרתו של מסמך זה היא לרכז מידע שהצטבר בחמש השנים האחרונות

(0102-4102), ולהציג תמונת מצב עדכנית של סוגיות סביבתיות-בריאותיות המעסיקות את מקבלי

ההחלטות בישראל בעת הזאת. מסמך זה עשוי לשמש כלי בידי בעלי העניין בתחום ונקודת ייחוס

לתמורות שיחולו בתחום זה בעתיד. הסקירה המופיעה בדוח זה כוללת 21 פרקים. בכל פרק דיון על היבט

סביבתי מסוים והשלכותיו על בריאות האדם, הרגולציה והמדיניות העדכנית בישראל הנוגעת לו, נתונים

בריאותיים שנאספו בישראל בשנים האחרונות בנושא, מחקרים מדעיים עדכניים בתחום הנערכים בארץ

וסעיף העוסק בהתקדמות ובאתגרים העומדים לפנינו בהיבט סביבתי זה.

מסמך זה הוא פרי יזמה של שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות והקרן לבריאות וסביבה. במאמץ

המשותף של הכנת סקירה זו השתתפו משרדי ממשלה, גופים מוסדיים, גופים חוץ-ממשלתיים ואנשי

אקדמיה. מסמך זה לא היה רואה אור אלמלא שיתוף הפעולה הפורה וההידברות המועילה בין שלל הגופים

שלכולם מטרה משותפת - להגן על בריאות הציבור.

אני מבקש להודות לכל אנשי המקצוע שהשתתפו בהכנת מסמך מסכם זה, ובייחוד לד"ר לינדה בירנבאום,

ראש המכון הלאומי למדעי בריאות וסביבה בארצות הברית, על תרומתה הייחודית בהכנתו.

)

MD, MPH, PhD

פרופ' איתמר גרוטו (

ראש שירותי בריאות הציבור,

משרד הבריאות

הקדמה