Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  4 / 85 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4 / 85 Previous Page
Page Background

- 4 -

בריאות וסביבה בישראל 4102

דוח "בריאות וסביבה בישראל 4102" הוא פרי של שותפות פורייה בין גוף לא ממשלתי, הקרן לבריאות

וסביבה, לבין גוף ממשלתי, שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות. שותפות זו מתאפשרת בזכות

מחויבותם של שני הגופים לשיפור בריאותם של אזרחי ישראל על ידי הפחתת חשיפתם לגורמי סיכון

סביבתיים. לשם כך אנו נדרשים להתבונן היטב במה שכבר ידוע לנו - מה שאנחנו סופרים, מודדים

ומנטרים, הן גורמי סיכון סביבתיים הן תוצאי בריאות. בד בבד עלינו לשאול את עצמנו מה עוד אפשר

לעשות כדי לשפר את מדיניות בריאות וסביבה בישראל.

פרופ' איתמר גרוטו, מנהל שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, ממשיך למלא תפקיד מרכזי בקידום

המחקר והמדיניות בבריאות וסביבה בישראל. ד"ר תמר ברמן, הטוקסיקולוגית הראשית לבריאות וסביבה

במשרד הבריאות, הובילה את המיזם ועמלה במשך חודשים על כתיבת הדוח בעזרתם של עמיתיה ד"ר איזבלה

קרקיס וד"ר שי רייכר, וכן על הטמעת ההערות והתיקונים של כעשרים קוראים מומחים (ראו עמ' 38).

בדוח מוצגת תמונה עדכנית של המצב בישראל בתחום הנתונים והניטור, המחקר והתקינה, מתוארת

ההתקדמות שחלה בתחומים שונים של בריאות וסביבה ומוצגים האתגרים לעתיד הקרוב. ניסינו להציג

את האתגרים באופן ישיר וגלוי, מתוך רצון להביא את בעלי העניין לאחד כוחות למען המטרה המשותפת.

מטבע הדברים יהיו היבטים חסרים, ונקבל בברכה הערות ותיקונים של הקוראים.

המהדורה הראשונה של דוח "בריאות וסביבה בישראל" נועדה לספק נקודת ייחוס שממנה אפשר יהיה

למדוד כמה התקרבנו אל היעד, כשבעוד שנים אחדות נעריך את התקדמותנו. אף שחלה התקדמות

בתחום בריאות וסביבה בשבע השנים האחרונות, יש עוד הרבה מה לשפר. כדי להתרשם כיצד צריך

להיראות סדר היום הציבורי בתחום בריאות וסביבה אתם מוזמנים לקרוא את פרק הסיכום שכתבה

ד"ר לינדה בירנבאום. אנו תקווה כי דוח "בריאות וסביבה בישראל 4102" יסייע להתוות את סדר

העדיפויות לפעילות בתחום הזה בחמש עד שבע השנים הקרובות.

ברצוני להודות לועד המנהל ולצוות של הקרן לבריאות וסביבה על עבודתם המסורה במיזם הזה.

תודה מיוחדת לנעמה שילוני, הרכזת הלוגיסטית של הקרן לבריאות וסביבה, על הזמן והמאמץ

שהשקיעה בהפקת הדוח.

)

PhD

ד"ר רות אסטרין (

מנהלת הקרן לבריאות וסביבה

פתח דבר