Table of Contents Table of Contents
Next Page  37 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 37 / 70 Previous Page
Page Background

>>

37

תדריך מנטורים

תהליכי מדידה, מעקב ובקרה

הנתונים הדרושים לבחינת מדדי ההצלחה נאספים ממקורות שונים באמצעות שלושה גורמים

מרכזיים:

אוסף מידע באמצעות:

רכז מערך המנטורים בתבת

- תיעוד הפגישות המתקיימות בין המנטור למנטי.

- ניהול מעקב אחר כל אחד מהמנטיס’ באמצעות מערכת ממוחשבת.

- ניתוח טופסי דיווח הנשלחים על ידי המנטורים לאחר כל פגישה.

- ניהול שיחות אישיות עם המנטורים ועם המנטי’ס.

- קיום מפגש תקופתי עם המנטורים במסגרת מפגש הסופרוויז’ן הקבוצתי.

- ניתוח שאלוני משוב הנשלחים למנטורים ולמנטי’ס וכן לרכז קשרי קהילה / משאבי

אנוש / אחריות תאגידית בארגון.

מקיים קשר שוטף עם המשתתף (המנטי) באינטנסיביות פחותה במהלך חצי

רכז הקידום

וה המשתתף על ידי מנטור. מטרת הליווי היא המשך מעקב ובקרה באמצעות

ּ

השנה שבה מלו

גורם קבוע מטעם התכנית ובמידת הצורך הצפת סוגיות וסיוע בפתרונן.

נערך בשתי נקודות זמן: כחצי שנה לאחר

מחקר מלווה של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

ההצמדה למנטור ושנה לאחר ההצמדה. המחקר נועד ללמוד על יישום המנטורינג בתבת

לשם הפקת לקחים ולשםשיפור המודל. במסגרת המחקר נבדקים מדדי ההצלחה בשלושה

היבטים: היבט התהליך, היבט היחסים והיבט התוצאות. מידע נוסף על המחקר המלווה

ותוצאותיו יפורסמו בהמשך.

סוגיות אתיות בתהליך המנטורינג

בתהליך המנטורינג עולים פעמים רבות תכנים אישיים ורגישים, הן מצד המנטי והן מצד המנטור.

על כן יש לתת את הדעת על סוגיות אתיות בתהליך ולתת מענה למיני שאלות:

•האם מובטחת למנטי’ס שמירת סודיות? האם המנטור יידרש לספק משוב לאחרים

בנוגע למנטי?

•אם יינתן משוב לאחרים בנוגע למנטי, למי יימסר המידע? איזה שימוש ייעשה בו?

איך הדבר ייעשה באופן דיסקרטי?

•האם המנהל הישיר של המנטי יהיה מעורב, ואם כן באיזה אופן? מהו תפקידו?

•האם החוויות האישיות שהמנטור חולק עם המנטי נשמרות בדיסקרטיות? כיצד

ערבים לכך?

•גם אם יש אכיפה ברורה של שמירת סודיות, באילו תנאים אפשר יהיה לחלוק מידע

עם אחרים? (למשל הפרות אתיות, פעילות בלתי חוקית).

•איך תישמר הדיסקרטיות כאשר המנטי או המנטור נעזרים בצד שלישי כדי לקבל

ייעוץ והדרכה לגבי מערכת היחסים?