Table of Contents Table of Contents
Next Page  34 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 34 / 70 Previous Page
Page Background

34

<<

תדריך מנטורים

בסיום תהליך המנטורינג חוזרים המנטי'ס לתכנית האםשלהם וממשיכים את תהליך הליווי הפרטני

לקידום עם רכז הקידום. בהמשך תיבדק האפשרות לשלבם כמנטורים בעצמם. במקביל מושם

דגש בשימורם של המתנדבים במערך המנטורים ושילובם בתהליכי ליווי נוספים. לבסוף נבחנת

תרומתו של התהליך למשתתפים, למתנדבים ולעסקים, בהתאם למדדי ההצלחה שהוגדרו.

מדידה, מעקב ובקרה

חיוני לפתח מדדי הצלחה ולעקוב אחר השגת התוצאות הרצויות כדי לבחון את תרומתו של

המנטורינג למשתתפים, למתנדבים ולעסקים. כחלק מההיערכות להפעלת המודל, מומלץ

להגדיר את מדדי ההצלחה שייבחנו בסיום התהליך וכן את תהליכי המדידה, המעקב והבקרה

הנדרשים.

מדדי הצלחה

הגדרת מדדי הצלחה בתהליך מנטורינג אינה מובנת מאליה ודורשת התייחסות להיבטים

שונים:

: יש מדדי הצלחה פשוטים למדידה (כמו מספר מפגשי החניכה שהתקיימו

מורכבות המדידה

או שביעות רצון מהתהליך), לעומת מדדים אחרים שאותם יהיה קשה יותר למדוד (כמו

שינוי בתרבות הארגונית).

(כמו השגת קידום או שיפור במיומנויות

לתוצאות

מדדים עשויים להתייחס

מהות המדד:

לאיכות

(כמו כמות ותדירות המפגשים בין המנטור למנטי), ו/או

לתהליך

תעסוקתיות),

שבין המנטור למנטי.

היחסים

המדידה עשויה להתבצע בסיום מפגשי החניכה (לאחר כחצי שנה) ו/או

מועד המדידה:

לאחר שעבר פרק זמן כלשהו מסיום התהליך.

ובתהליך משותף עם מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל

12

לאחר סקירת מחקרים שבוצעו בנושא

ועם ד"ר דנה פרג, הוגדרו בתבת כמה מדדים. המדדים מותאמים לתהליך המנטורינג בתבת,

.

תהליך, יחסים ותוצאות

ומתייחסים לשלושה היבטים:

12

. Dinolfo & Nugent, 2010; Psychological Bulletin, 2013.