Table of Contents Table of Contents
Next Page  42 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 42 / 70 Previous Page
Page Background

42

<<

תדריך מנטורים

תסריט לשיחת ראיון ותאום ציפיות עם המנטורים

מטרת השיחה

היכרות (אישית ותעסוקתית).

1 1 .

תאום ציפיות - היכרות עם אוכלוסיית היעד וציפיות המנטור.

2 2 .

ליבוי המוטיבציה לתוכנית תוך הדגשת התרומה הייחודית של המנטור.

3 3 .

תיאור פרטי התוכנית (מחויבות נדרשת, לוחות זמנים, מועד התחלה וכו’).

4 4 .

הפגת “סימני שאלה”.

5 5 .

הכרזה על הסכמה הדדית להתחלת התהליך.

6 6 .

תסריט שיחה

הצגה עצמית שלי ושל התפקיד - נימה אישית שלי לגבי מנטורינג.

1 1 .

ספר על עצמך - רקע תעסוקתי / תחומי עניין ייחודים.

2 2 .

משמעות המחויבות להיות מנטור (תאום ציפיות, הבהרת מחויבות והסכמה לגביה).

3 3 .

מה אתה מצפה להשיג מהתהליך?

4 4 .

מה אתה מרגיש שיכול לתרום למנטי?

5 5 .

האם התנסית בתהליכי מנטורינג בעצמך?

6 6 .

מהי מידת היכרותך עם המגזר החברתי?

7 7 .

מהם לדעתך החסמים של משתתפי תבת?

8 8 .

האם ישנה אוכלוסייה המועדפת לליווי מבחינתך? (חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה, אנשים

9 9 .

עם מוגבלות, צעירים).

מה מניע אותך להתנדבות?

10 1 0

האם התנדבת בעבר? באיזה אופן?

11 1 1

באילו תחומים היית רוצה לקבל העשרה / הכשרה?

12 1 2

מהם תחומי העניין שלך?

13 1 3

מה יכול לגרום לך לעזוב את התהליך מבעוד מועד?

14 1 4

באיזה אזור היית מעוניין להתנדב? האם יש מגבלה בעניין?

15 1 5

מתן חיזוקים להתנדבות בתכנית זו. בחירה בתכנית זו מהווה תרומה של המנטור לצמצום

16 1 6

הפערים החברתיים; הדגשת הערך המוסף של מנטור - ניסיון קריירה, היכרות עם ארגונים

גדולים, היכרות עם הכללים הל כתובים בשוק העבודה וכיוצא בזאת.

הבהרות לגבי המשך התהליך, כולל: לו”ז, תאום ציפיות, מחויבות.

17 1 7

שאלות?

18 1 8

קבלת הסכמה של המנטור לצאת לדרך.

19 1 9

איך אתה תופס את תהליך המנטורינג? מהן ההתנהגויות

אפשר לשאול שאלות נוספות כמו:

שאתה מצפה ממנטי להפגין? מהם הקווים האדומים שלך? אצל מי נמצאת האחריות לתהליך

זה בעינייך?