Table of Contents Table of Contents
Next Page  47 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 47 / 70 Previous Page
Page Background

>>

47

תדריך מנטורים

רקע ג'וינט ישראל-תבת

ג’וינט ישראל-תבת (תנופה בתעסוקה) הינה שותפות בין ג’וינט ישראל וממשלת ישראל לפיתוח

שירותים חברתיים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. מאז הקמת

איש בהם נשים וגברים מהחברה

100,000-

, השפיעו תכניות תבת על כ

2006

השותפות בשנת

”), אנשים עם מוגבלות (“רמפה”), עולים

HT

החרדית (“מפתח”), החברה הערבית (“ריאן” ו”אקסל

(“אשת חיל”), צעירים חסרי עורף תעסוקתי (“סטרייב”, “אפיקים” ) ועוד.

בתבת מתמקדים בפיתוחשירותים בשלושה היבטים: שילוב בעבודה באמצעות הגברת המסוגלות

התעסוקתית, התמדה בעבודה ויציבות תעסוקתית לאורך זמן, פיתוח אופק תעסוקתי ומוביליות

חברתית.

לצד האתגר של תבת להמשיך ולשלב אוכלוסיות ייחודיות בתעסוקה, קיים אתגר משמעותי

לא פחות והוא סיוע בחילוץ משפחות מעוני על ידי פיתוח מענים לאנשים עובדים, ופיתוח אופק

תעסוקתי לאנשים עובדים בעלי כושר השתכרות נמוך, שאינם ממצים את הפוטנציאל ואת

הכישורים הטמונים בהם.

, תכנית רוחב אשר חוצה את תכניות התעסוקה השונות ומציעה

תכנית קידום

אחד המענים היא

את מסלול קידום תעסוקתי. התכנית מספקת ליווי אישי ו/או קבוצתי מתמשך למשתתפים, אשר

מסייע להם להתגבר על חסמים בדרך לתעסוקה יציבה וטובה יותר ביחס למצבם הנוכחי. התכנית

פועלת לשיפור כלכלי, מקצועי, שיפור בתנאי ההעסקה וכן לשיפור בתחושה הסובייקטיבית של

הפרט לגבי מצבו התעסוקתי. אחד מהכלים המוצעים למשתתפי קידום הוא ה”מנטורינג”.

אוכלוסיית יעד (“משתתפים”) תהיה בעלת כל המאפיינים הבאים:

.

20-45

משתתפים פעילים באחת מתכניות תבת בגילאים

•בעלי כושר השתכרות נמוך שאינם מועסקים בהתאם לכישורים ולפוטנציאל שלהם.

החודשים האחרונים.

24

חודשים מתוך

18

משתתפים אשר עבדו

•בעלי מוטיבציה ובשלות לתהליך קידום.

•משתתפי תכניות שהינם סטודנטים ואקדמאים מאוכלוסיות המצויות בתת ייצוג הולם בשוק

העבודה (ואינם מועסקים בהתאם להשכלה, לכישורים ולפוטנציאל שלהם).

או:

•אנשי צוות מתכניות התעסוקה של תבת.

(רכזיתעסוקהמתוךתכניותהמקור)יפעלולקידוםמשתתפיהתכנית,תוךקבלתהכשרה

“רכזיהקידום”

מתאימה,כליםותמיכהמקצועית.במסגרתתפקידםהםגםאחראיםעלסיועבהצמדהלמנטורהמתאים.