Table of Contents Table of Contents
Next Page  51 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 51 / 70 Previous Page
Page Background

>>

51

תדריך מנטורים

חוזה פסיכולוגי

במפגש עם המשתתף, יירקם ביניכם חוזה פסיכולוגי.

“חוזה פסיכולוגי” הוא מכלול הציפיות של הצדדים השונים בכל סוג של אינטראקציה בעולם

התעסוקה.

החוזה הפסיכולוגי לעולם אינו נחתם והוא משתנה עם כל שינוי בציפיות של שני הצדדים.

מרכיבי החוזה הפסיכולוגי:

מקצועי ואישי.

בניית אמון:

לתהליך פיתוח קריירה / קידום.

מוטיבציה:

מטרות תעסוקתיות ומטרות אישיות רלוונטיות.

בירור ראשוני של מטרות:

היכרות תעסוקתית והיכרות אישית רלוונטית.

היכרות עם האדם:

פורמאלי ובלתי פורמאלי.

הגדרת מסגרת התקשרות:

נקודות שיסייעו / יעכבו את תהליך הקידום.

איתור חזקות ונקודות לקידום:

•תיאום ציפיות.

מטלה / משימה, בחירה בצעד הראשון לקראת המטרה.

הנעת תהליך:

•שמירה על דיסקרטיות.

כל המרכיבים הללו משולבים לכל אורך תהליך הליווי. חלקם מושגים כבר בפגישה הראשונה,

חלקם יושגו בהמשך וחלקם ייבנו בהדרגה לכל אורך המפגשים.

ישנם פרמטרים נוספים אשר משפיעים על מרבית המרכיבים שצוינו והם:

יצירת אוירה נעימה, תקשורת פתוחה, הקשבה ואמפטיה, כימיה אישית וה’אנרגיה’ שתביאו

למפגש.