Table of Contents Table of Contents
Next Page  54 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 54 / 70 Previous Page
Page Background

54

<<

תדריך מנטורים

המפגש הראשון עם המנטי

לקראת המפגש הראשון עם המנטי שלך, מצורף כאן קובץ המלצות ליישום מתוך ניסיוננו עם

המנטי'ס הפוטנציאלים והכרותנו עם תהליכי ליווי.

ייקבע בהתאם למוסכם בינך לבין המנטי. נסו לקבוע יום ושעה

1 1 .

מיקום ומועד הפגישות

קבועים למפגש ככל הניתן.

- כדי ליצור קשר אמיתי ועמוק עם המנטי שלכם, השתדלו להיפגש

2 2 .

תדירות המפגשים

פעמיים בחודש לפחות.

במהלך המפגש הראשון קיבעו ביחד תכנית עבודה:

3 3 .

שאלו את המנטי איך רואה את הקשר הזה, איך מצפה שהקשר יתנהל,

תיאום ציפיות:

מה מצפה לקבל מהקשר. חשוב שאתם תתקשרו את הציפיות יכול להיות שהמנטי

ישאל אתכם שאלות דומות, יתעניין וירצה לשמוע עליכם ועל הרצונות שלכם. ספרו

למנטי את הציפיות שלכם מהמפגשים.

היו פתוחים ומשתפים, כך ייפתח גם המנטי, וניתן יהיה להגיע

בניית אמון ודיסקרטיות:

לדברים מעניינים ומעמיקים. אמון הוא הבסיס למערכת היחסים.

יצירת מרחב של בטחון פנימי, שיהווה בסיס להתפתחות אישית

הקשבה ואמפטיות:

ומקצועית. התהליך יבוסס על הקשבה מלאה והפגנת אמפטיה לצד מתן מענה

מקצועי.

היו עצמכם, שאלו שאלות בצורה חופשית (תוכלו להעזר בחומרים

שאילת שאלות:

המצויים בחוברת זו), ועודדו שאילת שאלות מצדו של המנטי.

בפגישה הראשונה עליכם לדבר

בניית כיוון עתידי ראשוני והגדרת מטרות משותפות:

על הכיוון העתידי הרצוי של המנטי ולהגדיר מטרות. יכול להיות שהמטרות ישתנו

לאורך התהליך.

קבעו מנגנון להתקשרות ביניכם, והקפידו לעמוד בו (למשל - אם

מנגון התקשרות:

קבעתם לתאם פגישות באמצעות מייל, דאגו להיות זמינים במייל).

הקשר של מנטורינג הוא קצת כמו ריקוד. האחריות להצלחתו, למורכבותו וליופיו נתונה בידיהם

של שני הצדדים. גם אם הצעדים הראשונים קצת מאתגרים, בסוף יכולה להתגלות כאן יצירה

נדירה.

בכל שאלה או התלבטות, הנך מוזמן לפנות לרכזת מערך המנטורינג.

בהצלחה.