Table of Contents Table of Contents
Next Page  49 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 49 / 70 Previous Page
Page Background

>>

49

תדריך מנטורים

צירי עבודה מרכזיים

כלי חניכה אשר מסייע בעזרת קשר בין אנשים, להתפתחות העובד. אלו יחסים שיש

מנטורינג:

בהם מרכיב התפתחותי והם מהווים ליווי בצומת מסוים.

שעליהם אנחנו מבססים את תהליך המנטורינג בתכנית

חמשת צירי העבודה המרכזיים

אלו הם

קידום:

- אמונה ביכולת:

1

ציר

אמונה ביכולת להצליח להתפתח בעולם העבודה והלימודים / אמונה ביכולת להגיע רחוק.

•כמנטורים, אנחנו יוצאים לתהליך עם הרבה אמונה באדם (במשתתף) בכלל וביכולת שלו

בפרט.

- מוטיבציה:

2

ציר

מוטיבציה להתפתח בעולם העבודה ומוטיבציה לערוך שינוי.

•המוטיבציה של המשתתפים ושלכם היא הדלק להצלחת התהליך. לעיתים המשתתפים

מתקשים לשמור על מוטיבציה גבוהה לאורך זמן, ואחד מהתפקידים שלנו, הוא לעורר

וללבות את המוטיבציה גם כש”האש נמוכה”.

- פרואקטיביות:

3

ציר

שליטה ובחירה במציאות. יכולת השפעה על עתיד התעסוקתי, בטווח הקצר והארוך לסייע

בהרחבת אפשרויות הבחירה.

•אנו רואים במשתתפים אנשים פרואקטיביים, שהשליטה והבחירה במציאות נמצאת בידיהם

והם בעלי השפעה על גורלם.

- חזון ומטרה:

4

ציר

חלום תעסוקתי ושאיפות תעסוקתיות. תרגום של החלום למטרות קצרות טווח.

•אם אין מטרה, לא נוכל להגיע אליה. אנו מסייעים למשתתפים לראות את החזון התעסוקתי

שלהם ופורטים אותו למטרות קצרות טווח ויעדים כדי לממש אותו.

- הקניית ידע וכלים:

5

ציר

התמצאות בשוק העבודה ודרישותיו, היכרות עם הכשרות ולימודים רלוונטיים.

תקשורת בינאישית, קבלת ביקורת, קבלת סמכות, ניהול קונפליקטים, קבלת החלטות, יכולת

התארגנות, התמודדות עם לחץ ומשימה חדשה וכו’.

מנטורים - הידע המקצועי שלכם, הניסיון התעסוקתי, המיומנויות האישיות והבינאישיות, ניסיון

החיים שצברתם בכלל, הוא הכלי המרכזי שלכם בעבודה עם המשתתפים. אנו נסייע לכם

להנגיש אותו למשתתפים בעזרת הכלים: חמשת הצירים, מיומנות בשאילת שאלות, הבנייה

של פגישה ועוד.

בעמודים הבאים הדגמנו מספר שאלות המבוססות על חמשת הצירים, בהן תוכלו להשתמש

בתהליך הליווי הפרטני.