Table of Contents Table of Contents
Next Page  48 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 48 / 70 Previous Page
Page Background

48

<<

תדריך מנטורים

מילון מושגים בנושא התמדה וקידום תעסוקתי בתבת

התמדה:

כמה זמן עובד במקום העבודה הנוכחי.

:

)Job Retention(

התמדה במקום העבודה

א.

: קשר עם שוק העבודה לאורך זמן, בדרך

)Employment Retention(

התמדה בתעסוקה

ב.

כלל נמדד בחודשי עבודה מתוך שנה או חודשי העבודה הפוטנציאלים לעבודה מיום הכניסה

לתכנית.

קידום תעסוקתי:

נמדד בין שתי נקודות זמן לפחות ומבטא שינוי במצב תעסוקתי. הסיכוי לקידום מושפע ממשתנים

כמו: מין, גיל, השכלה, התמדה, ניסיון תעסוקתי קודם ועוד.

קידום תעסוקתי יכול להימדד בארבעה היבטים:

א. שיפור

כלכלי

בשכר הברוטו).

10%

עלייה בשכר (לפחות

•הרחבת היקף משרה.

•שיפור בקבלת תנאים סוציאליים המחויבים בחוק (ימי מחלה, ימי חופשה,

החזר הוצאות נסיעות, דמי הבראה).

•שיפור בקבלת תנאים נלווים (קרן השתלמות, הוצאות רכב).

ב.

התפתחות

מקצועית

•מעבר לתפקיד עם אחריות רבה יותר או הרחבת תחומי אחריות בתפקיד

קיים.

•מעבר מתפקיד לא מקצועי לתפקיד מקצועי.

•קידום לתפקיד ניהולי.

•מעבר לתפקיד מקצועי יותר בהשוואה לתפקיד קודם.

•יציאה ללימודים ורכישת מקצוע הם אמצעים בדרך להשגת קידום

מקצועי. במיוחד כאשר ההכשרה המקצועית או הלימודים העיוניים

ממומנים על ידי המעסיק כאמצעי להעלאת רמת המקצועיות של העובד.

ג. שיפור

בתנאי

עבודה

•מעבר להעסקה ישירה.

•מעבר לשעות עבודה נוחות יותר.

•מעבר לעבודה עם אופק תעסוקתי.

•שיפור במאפייני העבודה: זמן הגעה עבודה, תנאים פיזיים וכד’.

ד. שיפור

בהיבט

סובייקטיבי

•שיפור במידת שביעות הרצון מהעבודה: מהיחסים עם העמיתים

והממונה, מהיכולת לנצל כישורים בעבודה, מהשכר, מאפיקי הקידום

וכד’.

•שיפור בתחושת הביטחון התעסוקתי בעבודה.

•בתכנית הליווי עם המשתתפים, מגדירים יחד איתם את מדדי הקידום שרוצים להשיג ומפרטים

כיצד נצליח להשיג את היעד. נבנית יחד איתם, תכנית עבודה אישית.