Table of Contents Table of Contents
Next Page  53 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 53 / 70 Previous Page
Page Background

>>

53

תדריך מנטורים

עקרונות לשיחת משוב

לעיתים, כחלק ובמהלך תהליך הליווי, תדרש לתת משוב כלשהו על ההתנהלות של המשתתף,

משימה שנתת לו וכו’. לא תמיד קל לתת ביקורת ולרוב גם לא פשוט לצד השני לקבל אותה.

על כן, חשוב להכיר את העקרונות הבאים ולפעול על פיהם, על מנת להקל על שני הצדדים

את השיחה ולהפוך את התקשורת בעזרתם להרבה יותר אפקטיבית.

אשר מטרתן לברר את עמדתו ורגשותיו של הצד

1 1 .

בשאילת שאלות

פתח שיחת משוב

השני.

פתח בציון התנהגויות חיוביות במטרה ליצור אקלים נאות

2 2 .

חיובי קודם לשלילי -

משוב

(כלל הסנדביץ’).

לקבלת המשוב וסיים בנימה חיובית

- תיאור עובדתי של מצבים והתנהגויות והימנעות ממתן ציונים

3 3 .

תיאורי ולא שיפוטי

משוב

ושיפוטיות. (אל תאמר “עשית עבודה לא טובה” תן דוגמא: “פנית למנהל בסיטואציה שאינה

מתאימה”).

- משוב מכוון להתנהגות ולא לאישיות (במקום לומר: “אתה שתלטן”

4 4 .

ספציפי ולא כללי

משוב

אמור: “בישיבה לא הקשבת לדברי האחר”).

, ולא שם ואז.

5 5 .

כאן ועכשיו

משוב סמוך להתנהגות ולביצוע -

לצרכיו הפיזיים והנפשיים של מקבל המשוב ובהתייחסות לתנאים

6 6 .

רגישות

מתן משוב עם

הסביבתיים בהם ניתן המשוב.

- שיחת משוב מפרטת חלופות וחשיבה על פתרונות.

7 7 .

פתרונות

משוב המעניק

עליהן ולהתנהגויות הניתנות לשינוי.

8 8 .

יש שליטה

משוב מכוון להתנהגויות שלמקבלו

ואינו עובדה אובייקטיבית שאינה ניתנת לערעור. רצוי להשתמש

9 9 .

סובייקטיבי

משוב הינו

במילים כמו: “לדעתי”, “אני”, “לי”, “על פי התרשמותי” וכו’.

- הימנעות מהנטייה לומר את כל האמת ב”פרצוף” והתייחסות למשהו

10 1 0

מ”הצפה”

הימנע

מוגדר וברור המנוסח בתמציתיות.

.

11 1 1

לעזור ולשפר

משוב ניתן בכנות ומתוך כוונה