Table of Contents Table of Contents
Next Page  57 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 57 / 70 Previous Page
Page Background

>>

57

תדריך מנטורים

להלן רשימת נושאים שנלמדו במפגש השני. אנא ציין לגבי כל נושא האם לדעתך הוא יעזור לך

במהלך תפקידך כמנטור.

יעזור לי

במידה רבה

יעזור לי

לא כל כך

יעזור לי

בכלל לא

יעזור לי

הצגת תכנית קידום

ומערך המנטורים.

היכרות עם אוכלוסיית

היעד.

סימולציית פגישה

ראשונה.

להלן רשימת נושאים שנלמדו במפגש השלישי. אנא ציין לגבי כל נושא האם לדעתך הוא יעזור

לך במהלך תפקידך כמנטור.

יעזור לי

במידה רבה

יעזור לי

לא כל כך

יעזור לי

בכלל לא

יעזור לי

שיתוף בחוויות

ובהתרשמויות. מהמפגש

הראשון עם המנטי’ס.

למידת עמיתים - ניתוח

מקרה (עבודה בקבוצות).

ארבעת מרכיבי חניכה

על פי פרופסור מיכה

פופר והבניית פגישות

אישיות.

תודה רבה על שיתוף הפעולה!