Table of Contents Table of Contents
Next Page  62 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 62 / 70 Previous Page
Page Background

62

<<

תדריך מנטורים

ב. הסבר על התכנית: תכנית המנטורינג עוסקת בסיוע למימוש הפוטנציאל האישי-תעסוקתי

ושמה דגש על קידום ופיתוח קריירה דרך ליווי של מנטור המגיע מהעולם העסקי/ הציבורי.

המנטור מביא אתו ניסיון עשיר מעולם העבודה והיכרות עם שיקולים ועמדות של מעסיקים,

הוא מנוסה בתהליכי ליווי של עובדים ובעל רשת קשרים רחבה.

, בדרג ניהולי, אשר יחנוך וילווה אותך מתוך ניסיון תעסוקתי רחב, קריירה

מתנדב

המנטור הוא

מקצועית וניסיון חיים אישי. לצורך תהליך זה נדרש תאום ציפיות בין שני הצדדים וכן נדרשת

מחויבות ומסירות לתהליך.

מסגרת זמן ההתחייבות לתהליך היא חצי שנה, כאשר מועדי המפגשים ביניכם יתקיימו אחת

לשבועיים-שלושה. מיקום ומועד הפגישות ייקבע בהתאם למוסכם בינך לבין המנטור.

ג. אבחון באמצעות סט שאלות:

מה דעתך על תכנית המנטורינג המוצעת?

1 1 .

האם התנסית בעבר בתהליכי מנטורינג או בתהליכי ליווי דומים? איך הייתה החוויה?

2 2 .

האם תוכל להתחייב לתהליך של חצי שנה ולקיים פגישות באופן עקבי לכל אורך אותה

3 3 .

התקופה (אחת לשבועיים-שלושה)?

במה לדעתך המנטור יכול לעזור, לתרום בנושא הקידום התעסוקתי שלך?

4 4 .

מה הציפיות שלך מתהליך כזה? מה היית רוצה לקבל בתהליך כזה?

5 5 .

מה צריך לקרות בתהליך כדי שבסופו תאמר לעצמך: "היה שווה"?

6 6 .

על אילו נושאים היית רוצה לעבוד במהלך הליווי עם המנטור?

7 7 .

מה לדעתך תפקידו של המנטור? מהם לדעתך תחומי האחריות שלו בתהליך? מהם תחומי

8 8 .

האחריות שלך בתהליך?

מה לדעתך ידרוש ממך ליווי כזה? (אפשר לחדד את הנקודות בשאלות הבהרה: מחויבות,

9 9 .

זמן, פניות רגשית, פתיחות וכולי)

מה עשוי לעכב, להוות מכשול או לסיים את התהליך מבחינתך מבעוד מועד?

10 1 0

האם יש העדפות או מגבלות מיוחדות למפגש עם המנטור? (מיקום גיאוגרפי, זמני מפגש,

11 1 1

מגדר, אחר)

חלק מהתהליך יכלול משימות שונות לביצוע, שיינתנו לך על ידי המנטור במטרה לקדם

12 1 2

את המטרות שסיכמתם עליהן. האם תהיה מוכן לקחת על עצמך את המשימות ולהתחייב

לביצוען?

מה יעזור לך להתמיד בתהליך?

13 1 3

מה היית מצפה ממני (מרכז הקידום) בקשר שבינך לבין המנטור?

14 1 4

שאלות נוספות שהיית רוצה לשאול או כל דבר אחר שחשוב לך להעלות שלא העלינו

15 1 5

בשיחה זו?