Table of Contents Table of Contents
Next Page  67 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 67 / 70 Previous Page
Page Background

>>

67

תדריך מנטורים

מרכיבי פגישה אישית

שלב

פירוט

שאלות לדוגמא

פתיחה

אוורור יצירת קשר

והתייחסות לפגישות קודמות

העלאת נושא

במה רוצים לעסוק היום. למה

נרצה ליעד את הפגישה

חקירה/התבוננות

להבין מה קורה ולהרחיב את

הידע על הסיטואציה

התמקדות בסוגיה

על מה נרצה לעבוד

מה אם נעבוד עליו יעשה

שינוי מהותי?

הרחבת

אפשרויות פעולה

- רגשית ומעשית

איך ניתן לנהוג בסיטואציה

כזו

חיזוק מוטיבציה,

אמונה ביכולת,

אחריות אישית

חיבור לעוצמות, למידה

מהצלחות, עירור

המוטיבציה, חיזוק המחויבות

והפרואקטיביות

תרגול / ידע / כלי

מתן ידע או כלי

מסקנות

עם מה אני יוצא

יציאה לפעולה

וביסוס מסגרת

תומכת לפעולה

מה הפעולה/הצעד הבא

שנדרש לעשות?