Table of Contents Table of Contents
Next Page  44 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 44 / 70 Previous Page
Page Background

44

<<

תדריך מנטורים

סילבוס הכשרת מנטורים

מפגשי הכשרה

מטרות

מהלך המפגשים

•היכרות עם אבני הדרך המרכזיות

בתהליך

•היכרות ותאום ציפיות לגבי תפקיד

המנטור

צירי עבודה מרכזיים

5

היכרות עם

•יצירת קבוצת עבודה ולמידה

•חשיפה לכלים בסיסיים באימון

מפגש ראשון

•הכרות ותיאום ציפיות

•רציונל הפעלת תכנית המנטורינג

•היכרות עם תפקיד המנטור

•הכנה לפגישה ראשונה עם המנטי

•שאילת שאלות

• רמות של הקשבה ושיקוף

7

•תהליכים מקבילים

•תרגול הפגישה הראשונה עם המנטי

•חשיפה לכלים בסיסיים באימון

•היכרות עם אוכלוסיית היעד

מפגש שני

•הבניית התהליך בפגישה ראשונה

•חוזה פסיכולוגי

•משוב

•מפגש עם נציגים מאוכלוסיית היעד

שיחות אישיות בין המנטורים ורכזת מערך המנטורים לקראת הצמדות

•שיתוף, איסוף ועיבוד הפגישה הראשונה

בין המנטור למנטי

•למידת כלים אימוניים כמענה לצרכים

העולים מהשטח

(לאחר הצמדות)

מפגש שלישי

•חוויות מהפגישה הראשונה

•למידת עמיתים

•מרכיבי פגישה אישית

התנסות

יישום

התבוננות

המשגה