Background Image
Next Page  1 / 40
Information
Show Menu
Next Page 1 / 40
Page Background

אדר תשע"ה / מרץ 5102

גיליון 311

עמותת המורים לקידום ההוראה והחינוך מיסודה של הסתדרות המורים בישראל

|

הקרן לקידום מקצועי

|

עיתון חדשות החינוך, בהוצאת הסתדרות המורים בישראל

5 מבשלים שיעורים 7 מגמות בישול ואפייה ראובן שבת  | המדריך למתלבט 10 הספר שיעזור לכם לפתור תמירה גלילי | דילמות חינוכיות הכיתה המקבילה 14 בתי ספר תאומים ברחבי לימור דומב  | העולם יוצאים למרחב 26 איך משלבים בין פנים לחוץ לימור דומב  | במרחבי למידה