Table of Contents Table of Contents
Next Page  10 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 70 Previous Page
Page Background

10

<<

תדריך מנטורים

מתנדבים לשם קידומן התעסוקתי של אוכלוסיות מסוימות המאופיינות בתת-ייצוג בשוק העבודה.

לדוגמה:

•עמותת “עולים ביחד”, שבה מנהלים מהעולם העסקי משמשים כמנטורים לאקדמאים

יוצאי אתיופיה;

•עמותת “גבהים”, שבה אנשי עסקים משמשים כמנטורים לעולים חדשים בתהליכי הקליטה

והשתלבות בעבודה;

•עמותת “מנטור לחיים” הפועלת לחניכה וליווי של חיילים בודדים משוחררים;

•עמותת “מתן”, שבה מנכ”לים מהמגזר העסקי משמשים כמנטורים למנכ”לי עמותות

במגזר השלישי;

•ארגון “שיתופים”, שבו מנטורים מעניקים חינוך פיננסי לבני נוער.

הייחודיות של מודל המנטורינג בתבת

חזון תבת היה מאז ומתמיד לפתח מודלים ושיטות עבודה לשילוב תעסוקתי ולקידום של

אוכלוסיות בעלות שיעור השתתפות נמוך בשוק העבודה (חרדים, ערבים, עולים, אנשים עם

מוגבלות וצעירים חסרי עורף כלכלי).

לצד אתגר זה מתמודדים בתבת עם אתגר משמעותי לא פחות, והוא לסייע בחילוץ משפחות

ממעגל העוני עד ידי פיתוח אופק תעסוקתי לעובדים בעלי כושר השתכרות נמוך, שאינם ממצים

את הפוטנציאל ואת הכישורים הטמונים בהם.

:

חסמים ייחודיים

אוכלוסייה זו מאופיינים פעמים רבות ב

חוסר היכרות מספקת של מסלולי התפתחות אפשריים.

העדר ראייה רחבה של שוק העבודה.

• מחסור במודלים לחיקוי בשוק העבודה.

העדר כתובת להתייעצות בהקשר של עולם העבודה ושל קידום תעסוקתי.

קושי בהרחבת הרשתות החברתיות המקצועיות.

. לעומת

לאוכלוסיות מגוונות

ונותנות מענה

בפריסה ארצית

תכניות התעסוקה של תבת פועלות

זאת כמתואר לעיל, מודלים קיימים של מנטורינג ממוקדים לרוב באוכלוסייה מוגדרת. עד כה

טרם זוהה גוף הנותן מענה בפריסה ארצית של מנטורים מתנדבים למגוון אוכלוסיות בעלות

חסמים ייחודיים, בתהליך מנטורינג חוץ-ארגוני.

כדי לענות על צורך הזה, הוחלט בתבת לפתח ידע ומודל עבודה בנושא "התנדבות עובדים

כמנטורים בתעסוקה" בשותפות עם מעסיקים, לרבות הקמת מערך מתנדבים. מערך זה יתמחה

בקידום תעסוקתי של עובדים בשכר נמוך ממגוון אוכלוסיות עם חסמים ייחודיים.