Table of Contents Table of Contents
Next Page  15 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 15 / 70 Previous Page
Page Background

>>

15

תדריך מנטורים

8

. מנהיגות מעצבת

1

Transactional(

מיכה פופר הבחין בין שני סוגי מנהיגות עיקריים: מנהיגות מתגמלת

מנהיגות מתגמלת

.

)Transformational Leadership

ומנהיגות מעצבת (

)Leadership

מתבססת על יחסי תמורה (או תגמול) בין מנהיג למונהג, ורמת הביצוע שאליה מוביל המנהיג

אינה חורגת מרמת הנכונות הבסיסית של המונהג. התגמול הוא לרוב תגמול חיצוני.

שמה את הדגש על תגמול פנימי, ומצליחה להעלות את רמת

מנהיגות מעצבת

לעומת זאת,

הציפיות של המונהגים מעצמם, את רמת המוטיבציה ואת נורמות הביצוע שלהם.

כיצד ניתן ליישם מנהיגות מעצבת בתהליך מנטורינג?

מנטור המאמץ את מאפייני המנהיגות המעצבת עשוי להביא את המנטי לרמת הישגים גבוהה

באמצעות יישום של ארבעה עקרונות מרכזיים:

עיקרון זה עוסק בתהליך הפיתוח האישי של המנטי. באמצעות תהליך זה

1 1 .

פיתוח אישי:

לומד המנטור להכיר את המנטי מבחינת מצבו הכללי, התפקודי והאישיותי ואת התחומים

שבהם יש למקד את הפיתוח האישי.

עיקרון זה מייצג את ההיבטים המנהיגותיים הקשורים לפתרון בעיות.

2 2 .

איתגור אינטלקטואלי:

כך לדוגמה, יכול המנטור לאבחן אצל המנטי קושי מסוים הקשור לפתרון בעיות, ולאמן

אותו להתמודד עם הקושי באמצעות פיתוח היצירתיות שלו.

עיקרון זה מתייחס לאנרגיה, ליוזמה וליכולת לראות את פני העתיד,

3 3 .

הנעה באמצעות השראה:

אשר לעתים קרובות מבדילות בין מנטור רגיל למנטור יוצא דופן. מנטור המניע מתוך השראה,

מדגיש את משמעות ההשקעה בהווה כאמצעי להשגת העתיד שאליו שואף המנטי.

עיקרון זה מייצג את הרמה הגבוהה ביותר של מנהיגות מעצבת.

4 4 .

מודל לחיקוי ולהזדהות:

מנטי רוחש אמון מלא במנטור כזה. מחקה את התנהגותו ומאמץ לעצמו את הערכים אשר

אותם מדגיש המנטור.

. מנהיגות פיגמליונית

2

מקור המונח “אפקט פיגמליון”

במיתולוגיה היוונית מסופר על הפסל פיגמליון, אשר התאהב בפסל אישהשיצר. אפרודיטה

נענתה לתפילותיו והפכה את הפסל לאישה בשר ודם.

, על שם פיגמליון

1948

את המונח "אפקט פיגמליון" טבע הסוציולוג רוברט מרטון בשנת

הפסל, כדי לבטא את התופעה של "נבואה המגשימה את עצמה".

.)1989(

מבוסס על פופר ורונן

.

8

הידעתם?