Table of Contents Table of Contents
Next Page  13 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 13 / 70 Previous Page
Page Background

>>

13

תדריך מנטורים

הערך לחברה

מנטורינג הממוקד בקידום המועסקים בשכר נמוך, ממגוון אוכלוסיות, תורם גם לקהילה

ולחברה.

יתרונות המנטורינג לחברה:

•שינוי תפיסה והפחתת ההטיות הקיימות בתהליכי העסקה לגבי עובדים מאוכלוסיות

מגוונות חרדים, עולים חדשים, אנשים עם מוגבלות וכדומה, בעקבות חשיפה לאוכלוסיות

אלה בתהליך המנטורינג.

•סיוע לצמצום ממדי העוני והפערים החברתיים הקיימים בחברה על ידי קידום תעסוקתי

של אוכלוסיות בתת-ייצוג או המועסקות בשכר נמוך.

•יצירת חברה אזרחית מלוכדת וסולידרית יותר שחבריה מסייעים זה לזה.

?

SAP

מה אומרים על תהליך המנטורינג בחברת

היא אחת ממבחר החברות המיישמות תהליכי מנטורינג בשיתוף עם תבת.

SAP

חברת

הסרטון שלפניכם מציג את משמעות המנטורינג מנקודת המבט של המנטור ושל המשתתף.

על מנת לצפות בסרטון יש לסרוק את הברקוד באמצעות הטלפון הנייד.

Play Video