Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 70 Previous Page
Page Background

12

<<

תדריך מנטורים

יתרונות המנטורינג למנטור:

•תחושת סיפוק מעצם הסיוע להתפתחותו של אדם אחר.

•הכרת אוכלוסיות שטרם נחשף אליהן ושינוי תפיסותיו ועמדותיו כלפיהן.

•קבלת הכרה מצד עמיתים ומנהלים בארגון.

•למידה והתמקצעות:

- מיקוד מטרות וערכים אישיים.

- התעדכנות בעולמות התוכן המקצועיים.

- שכלול מיומנויות ורכישת כלים שימושיים לחניכה ולליווי.

•שיפור הביצועים האישיים בעבודה באמצעות שימוש בכלים ובמיומנויות שנרכשו בתהליך

המנטורינג.

הערך לארגון

ארגונים המיישמים תהליכי מנטורינג (פנים או חוץ-ארגוני) באופן עקבי מדווחים על שינויים

חיוביים בתרבות הארגונית, בתקשורת הארגונית, באיכות הניהול ובתוצאות העסקיות. בשנים

האחרונות מסתמן שינוי מגמה בעולם ההתנדבות, כאשר יותר ויותר ארגונים מעוניינים בהתנדבות

מקצועית. ארגונים אלה מאפשרים לעובדיהם להתנדב כמנטורים, פעמים רבות כחלק מאחריות

תאגידית.

יתרונות המנטורינג לארגון:

ומשלבים אוכלוסיות מגוונות: עולים,

)Diversity(

ארגונים רבים מקדמים גיוון תעסוקתי

חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות ועוד. לקיחת חלק במערך המנטורינג של תבת היא

הזדמנות בעבור ארגונים ליישם מדיניות וערכים ארגוניים הקשורים לגיוון ולהכלה, לקדם

תרבות סבלנית ופתוחה יותר בארגון ולתרום לקהילה.

•התנדבות מסוג זה מאפשרת לאוכלוסיית העובדים להתנדב באופן שמשתלב באורח חייהם

העמוס, וייתכן שלא היו מתנדבים באופן אחר.

•מנטורינג משמש כלי יעיל לפיתוח הון אנושי ולשימור העובדים בארגון.

•הגברת תחושת השייכות והמחויבות של העובדים המתנדבים לארגון וצמצום תחלופת

עובדים.

•שיפור תדמית הארגון בעיני עובדים ועובדים פוטנציאליים, אשר רואים בו ארגון שמשקיע

בפיתוח עובדיו ובתרומה לקהילה.