Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 70 Previous Page
Page Background

>>

5

תדריך מנטורים

מנטורינג הוא כלי חניכה תומך לסיוע בתהליכי קידום תעסוקתי, אשר פותח באופן ייחודי למשתתפי

תכניות התעסוקה המגוונות בתבת (חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, עולים וצעירים).

המנטורים הם מתנדבים מהמגזר העסקי/ הציבורי אשר נבחרו והוכשרו לשמש כמנטורים.

רבות מאוכלוסיות היעד שתבת סייעה לשילובן בעבודה הן דור ראשון בתעסוקה. פעמים רבות

אוכלוסיות אלה מאופיינות בחוסר ידע לגבי מסלולי התפתחות אפשריים, בהעדר ראייה רחבה של

שוק העבודה, במחסור במודלים לחיקוי בתעסוקה ובהעדר דמות היכולה לסייע להם בתהליכי

שינוי וקבלת החלטות. מכאן נובעת ייחודיות המנטורינג הנדרש לאוכלוסיות אלה.

: פיתוח מערך מנטורים-מתנדבים בדרג ניהולי ביניים ומעלה, מצוינים בתחומם המקצועי,

המטרה

אשר ילוו משתתפים בתהליכי קידום תעסוקתי מתוך ניסיון חיים אישי וקריירה מקצועית, בשיתוף

עם רפרנטים נבחרים מתכניות תבת.

למי זה טוב?

: התנדבות כמנטורים היא תרומה שמטרתה ליצור חברה אזרחית מלוכדת וסולידרית;

למעסיקים

ההתנדבות מסייעת גם בפיתוח עובדים ובהגברת תחושת השייכות של העובד המתנדב

לארגונו.

: המנטור יכול לסייע למנטי בתהליכי קידום תעסוקתי על-ידי מתן כלים להמשך

לעובדים

ההתפתחות המקצועית, הרחבת הרשתות החברתיות והידע לגבי עולם המקצועות, היכרות

עם מודלים מקצועיים ואישיים ורכישת מיומנויות להתנהלות ארגונית יעילה.

: פיתוח מערך התנדבות בר-קיימא, המתמחה בקידום תעסוקתי בעבור

למשק הישראלי

אוכלוסיות מגוונות.

איך זה עובד?

במסגרת תכנית המנטורינג אנו מגייסים ומכשירים מנטורים מתנדבים מקרב ארגונים עסקיים

ומהמגזר הציבורי, ומפעילים תכנית מנטורינג תוך פיתוח מתמיד של מודל העבודה. המנטורים

הם מתנדבים המועסקים בדרג ניהולי ביניים ומעלה; המנטי’ס הם לרוב עובדים בשכר נמוך

מתכנית הקידום בתבת וכן סטודנטים ואקדמאים מאוכלוסיות מגוונות, המתקשים להתקדם

בשוק העבודה. המנטי’ס כוללים גם אנשי צוות מתכניות התעסוקה של תבת, המייצגים אף

הם את האוכלוסיות המגוונות. אחת לשבועיים מתקיים מפגש בין המנטור למנטי, ככלי תומך

בתהליך הקידום התעסוקתי של העובד. ההתנדבות היא לתקופה של חצי שנה.

חברות עסקיות מובילות המעוניינות לקדם את ההון האנושי המגוון בארגונם, מוזמנות לפנות

אלינו לתיאום קורס הכשרה למנטורינג חוץ-ארגוני (התנדבות עובדים כמנטורים לאוכלוסיות

מגוונות בתהליכי קידום) או למנטורינג פנים-ארגוני (רכישת כלים לתהליכי מנטורינג פנים-

ארגוניים לאוכלוסיות מגוונות).

ד"ר סיגל שלח

מנכ"לית תבת

ומשנה למנכ"ל ג'וינט ישראל

פתח דבר