Table of Contents Table of Contents
Next Page  2 / 70 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 2 / 70 Previous Page
Page Background

2

<<

תדריך מנטורים

צוות כתיבה: שירי דייטש, מיכל תימור, איילת אוריאל-ריימונד

שותפות לכתיבה: ד"ר דנה פרג, אלה ברזילי

עריכת לשון: שירלי מרום

עיצוב גרפי והפקה: פנינה נחמיאס, ג'וינט ישראל

מנהל ההוצאה לאור: רן רובנר, ג'וינט ישראל

תשע"ו

2016 ,

הודפס בגרפוס פרינט, ירושלים

2016

כל הזכויות שמורות לג'וינט ישראל-תבת תשע"ו

©

התדריך נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא מיועד לגברים ולנשים במידה שווה.

ג'וינט ישראל-תבת מקדמת את החוסן הכלכלי-חברתי בישראל ואת שוויון ההזדמנויות,

בפועלה לשילוב ולקידום מגוון אוכלוסיות בתעסוקה.

תבת היא שותפות בין ג'וינט ישראל לממשלת ישראל, הפועלת בשיתוף רשויות מקומיות,

עמותות ומעסיקים, במטרה:

•לפתח תכניות, מודלים ומדדים חדשניים בתעסוקה.

•להטמיע מענים תעסוקתיים במערך השירותים בישראל ובקרב מעסיקים.

•להוות מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתם ברבים.

מאות אלפי אנשים בישראל נמצאים מחוץ למעגל העבודה, או מועסקים בשכר נמוך

מתמשך. חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, עולים וצעירים נמנים עם אלה שבעבורם

מפתחים בג'וינט ישראל-תבת תכניות ייעודיות לשילוב, להתמדה ולקידום בתעסוקה.

תכניות אלה מקנות למשתתפים מסוגלות תעסוקתית והכשרה מקצועית, מסייעות

בהשמתם בעבודה ומלוות אותם לאורך הדרך. תכניות התעסוקה עוזרות לאוכלוסיות

היעד להתגבר על חסמים משפחתיים, חברתיים ותרבותיים ולשנות את היחס שלהן

לעבודה. התכניות מתבצעות בשיתוף עם מעסיקים כדי לשפר את יכולת ההשתכרות

ואת סיכויי הקידום של המשתתפים.

ג'וינט ישראל-תבת שואפת להשפיע על מיליון איש בישראל ולסייע להם לצאת ממעגל

העוני באמצעות שילוב וקידום בעולם התעסוקה.

.