Background Image
Next Page  8 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 8 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 8

עקיבא לם

פתיתים

|

סי כ ום אי ר ו ע י השב ו ע

|

ד"ר יאיר שאקי זכה בפרס השנתי של 'האגודה

פר 'האגודה הישראלית

הישראלית לחקר ביצועים'.

לחקר ביצועימ' ע"ש פרופ' אוריאל רוטבלומ, הוענק השנה לד"ר

, מרצה וחוקר במחלקה להנד ת תעשייה וניהול של

יאיר שאקי

'המרכז האקדמי לב'. את הפר במעמד זה קיבל על עבודתו

מאוניבר יטת ניו יורק. פרופ'

ג'וש ריד

המשותפת עמ פרופ'

, יו"ר ועדת הפר , נימק את הזכייה: "התוצאות כאנ

אריק תמיר

מכלילות ומרחיבות עבודות מרכזיות קודמות. תוצאות מאמר זה

מעולות, חדשניות ובעלות השלכות משמעותיות".

מימין: דעי, ברוורמן, גדעון גרינצוויג, חיים

פרייליכמן, רט, מאיר פרייליכמן ומאיר נגה

מצמצמים נסיעה בטרמפים: אוטובוסים ממוגני

שלושה אוטובו ימ ממוגני

ירי חדשים בגוש-עציון.

ירי חדשימ הצטרפו למערכ התחבורה של 'החברה לפיתוח גוש

עציונ'. רכישת האוטובו ימ תוקצבה על ידי הממשלה, באמצעות

מוטי

משרד הביטחונ לאחר פעילות מאומצת של חבר כנ ת

עוד בכנ ת הקודמת. ראשי המועצות התריעו פעמימ רבות

יוגב

מפני כנות בטיחות ואפ יפרו על מקרימ בהמ האוטובו ימ

המיושנימ נתקעו מלאימ בתלמידימ. כמו כנ, לקראת הקיצ

הקרב מנ ימ במועצה לצמצמ ככל שניתנ נ יעה בטרמפימ,

, ראש המועצה:

דוידי פרל

ולכנ מקווימ שמהלכ זה י ייע בככ.

"הגעת שלושת הרכבימ החדשימ תאפשר לנו לתת לתושבימ

ולתלמידימ את השירות ברמה לה המ ראויימ".

לראשונה: טקס 'סיום מסכת' בתלמוד

אירוע חדשני התקיימ בביה" 'דעת מבינימ' בפ"ת

הישראלי.

כאשר הבנות ערכו טק ' יומ מ כת' תענית, שאותה למדו

במהלכ החודשימ האחרונימ במ גרת לימוד 'התלמוד הישראלי'.

לימוד המ כת הוקדשה לעילוי נשמת החייל אבי גרינצוויג הי"ד

תושב העיר שנפל במבצע 'צוק איתנ'. נכחו: ראש העיר פ"ת

אבי

, עורכ התלמוד הישראלי

איציק דעי

, גנו

איציק ברוורמנ

יו"ר פורומ המיי דימ של ביה" ויו"ר

רט, חיימ פרייליכמנ

שלימד את

מאיר פרייליכמנ

חבר הנאמנימ של הפרויקט, עו"ד

.

גדעונ וחדווה

הבנות וכנ הוריו של החייל אבי גרינצוויג ז"ל,

ז"ל

)מיש( אלימלך

ĖĘĕčĥ

č ĐĒ

ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ

ďđĚĕĘ

‹‡’–†”Œƒ ‹‡–—•˜Œ

1

-700-500-777

www.tzur ba.com

‹‡–ƒ

‡—

“–~‚

Š‰

Š‰‹ƒ

‡

ˆƒ–…Šƒ—

‚

•˜–Œ

ƒŒ‡Š

ƒ—

‹’

"ˆ˜‡~ ‚Œƒ ƒŠ‡

…˜‚ –‰ ‹‡ŒƒŠ ‡’Š~

Ž–Œ ~–ƒ” Š— ‡ƒ—‚ ƒŒ‡Š‚ –ƒ„…Œ —…Œ Š‡…˜Œ ‚Š~ ‹‡Œ‡

—

…–ƒ‡— ƒ…˜’ ƒ~ ƒ’–†”‚

‚Š‡‚• ‹‰Š”~

תנועת 'בני עקיבא העולמית' מחפשת שליחים.

תנועת 'בני עקיבא העולמית' החלה בימימ האחרונימ

בקמפיינ אינטרנטי גדול במטרה לגיי שליחימ חדשימ

לפעילות התנועה ברחבי בעולמ. מטרת הקמפיינ היא לאתר

שליחימ/ות רווקימ/ות המוכנימ לצאת לשליחות בת שנה

ובמ גרתה לפעול בקהילות, בתי ה פר ו ניפי 'בני עקיבא'

הרב נעמ

ברחבי העולמ. מזכ"ל תנועת 'בני עקיבא העולמית',

: "הקמפיינ נועד לאתר צעירימ חדורי מוטיבציה אנרגטיימ

פרל

ומלאי תחושת שליחות, אשר מוכנימ להקדיש שנה מחייהמ

בשביל אחיהמ בתפוצות ומוכנימ להכרות עמ תרבויות שונות

וחוויות ייחודיות".

"לאתר צעירים חדורי מוטיבציה".

צילומים לקמפיין האינטרנטי