Background Image
Next Page  14 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 14 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 14

בטא גמ בעולמ הרבני וגמ במנהיגות הכללית. ברגע

שיש מנהיגימ שמקשיבימ אחד לשני, ברגע שקיימ

שיח שמכבד ולא רק אלימות - העולמ נראה אחרת".

הרב הכהנ אומר כי גמ במקרה של כ וכ בינ לקוח

לחברה מ חרית, ישננ דרכימ אחרות לפעולה. לדעתו,

יש להקימ גופ ציבורי שיתווה פתרונ חינוכי ל וגיה.

"צריכימ להבינ שבמקומ שבו יש כוח גדול, קיימת

בו גמ כנה לשימוש לרעה. הפתרונ לדעתי הוא לא

במניעה ובאי ור גורפ להשתמש ברשתות החברתיות,

אלא בחינוכ נכונ להשתמש בהנ לחיוב, להפצת תורה,

לגמילות ח דימ ולא לדברימ אחרימ".

הרב אלישע ינונ, ר"מ בישיבת הה דר בית שאנ,

אומר כי תופעות הבריונות ברשת משקפת תהליכ

חינוכי עמוק יותר - חו ר הבגרות, השיח הרדוד ואי

יכולת ההכלה של האחר ושל השונה, גמ במגזר הדתי.

"התבנית החברתית של היומ, גמ של הנוער וגמ של

המבוגרימ, מתב ת על קשר רדוד, על עקיצות ולא

על קשרימ בינ אישיימ עמוקימ יותר. כל מי שציני

יותר, הופכ להיות יותר מקובל ויותר מצליח. כמו כנ,

קיימת תופעה בה אנשימ מחפשימ את עצממ גמ בגיל

מבוגר. הרשתות החברתיות רק משקפות את המצב - מי

שמעלה תמונה כזו או אחרת או כותב טטו עוקצני

יותר, נחשב כמצליח יותר. הנ מאפשרות קשר שטחי

ורדוד, כמו שהצעירימ מחפשימ. הפתרונ לדעתי הוא

לעבוד עמ הצעירימ ולטפח בהמ את ההכלה לאחר ול

שונה ולטפל בבתי המדרש שלנו לא רק בנושאי אמונה

ותורה אלא גמ בעניינ הדרכ ארצ. טיפול בבנייה העצ

מית של האדמ, תוביל מאליה להכלת האחר ולהבנה כי

הוא חלק ממכ, למרות שהוא לא חושב כמוכ". •

רבני ישיבות הה דר יוצאימ נגד תופעת ה'שיימינג'

ברשתות החברתיות, זאת לאחר התאבדותו של מנהל

לשכה ברשות האוכלו ינ בת"א, אריאל רוני . רוני

)74(, שמ קצ לחייו ב ופ השבוע האחרונ בעקבות פו ט

שפור מ על ידי אישה, שהאשימה אותו בפיי בוק

ביח מפלה בקבלת שירות בלשכה הממשלתית ממניע

גזעני וציינה את שמו. ה טטו זכה לאלפי שיתופימ

וה יפור הגיע לתקשורת. בשיחה עמ 'שביעי', רבני

ישיבות הה דר מצביעימ על ה כנות שבשימוש ברש

תות החברתיות, הפנ ההלכתי הקשור ב וגיה, ה יבות

לתופעה והפתרונות האפשריימ למיגורה.

הרב חגי לונדינ, ר"מ בישיבת הה דר בשדרות,

טוענ כי לא מדובר בתופעת רשת אלא בתופעה תר

בותית המאפיינת את הדור האחרונ. לדבריו, הפנייה

אל הרגש מצד 'המוחלשימ' בחברה הליברלית כנגד

'החזקימ', נותנת בעידנ הזה את הלגיטימציה לשפוכ

את דמו של אדמ ללא בירור מעמיק.

"מעבר לבעיה הכללית והמוכרת של לשונ הרע

והלבנת פנימ, מדובר בצורכ אנושי בו האדמ 'מלכלכ'

על האחר בכדי להרגיש תחושה של צדק. החידוש של

ימינו, מעבר לתפוצה הרחבה והנגישות, זה שכל מי

שמציג את עצמו כשייכ לאוכלו ייה מוחלשת, גורמ

לאפקט רגשי המעביר אליו את התמיכה באופנ כמעט

מיידי, וזאת ללא שומ אפשרות לבדוק את המקרה

לאשורו. גמ במקרה הזה, ברגע שנאמרה טענת הגזע

נות, נ תמ הגולל על האפשרות לדיונ ולבירור העו

בדות ודמו של המואשמ הופקר".

"הדבר המרכזי שניתנ לעשות היומ זה לטפח את

הצד השכלי במערכת החינוכ", מציע הרב לונדינ. "אמ

אדמ שומע משהו - עליו לבדוק עניינית במה מדובר

ורק אז להגיב, אמ בכלל. היכולת למתנ את הרגש

הצדקני ולנ ות לברר באופנ שכלי באמצעות גורמימ

מו מכימ, מה התרחש באמת - זוהי דחיית יפוקימ

נפשית, שהיא י וד בעבודת ה', לא פחות מדחיית

יפוקימ של תאוות גופניות".

הרב ראמ הכהנ, ראש ישיבת הה דר בעתניאל,

מוצא קשר בינ הקמפיינימ הנגטיביימ במערכת הב

חירות האחרונה, לבינ המקרה ה פציפי בפרט ותופעת

ה'שיימינג' בכלל. "המרחב והשיח הציבורי הוא קט

טרופלי וקיימ בו חו ר תרבות דיונ אלמנטרי, זה מת

חיים ומוות ביד המקלדת

מנהל לשכת האוכלוסין בתל אביב שם קץ לחייו בעקבות ה'שיימינג'

שנעשה לו ברשתות החברתיות. רבנים בישיבות ההסדר יוצאים

נגד תופעת הבריונות ברשת: הפתרון הוא בחינוך

"דמו של המואשם הופקר". אריאל רוניס ז"ל

דניאל אוחיון

קיימת תופעה בה אנשים מחפשים את

עצמם גם בגיל מבוגר. הרשתות החברתיות

רק משקפות את המצב - מי שכותב

סטטוס עוקצני יותר, נחשב כמצליח יותר

א י נ טר נ ט

קטסטרופה. הרב הכהן

אפקט רגשי. הרב לונדין

לטפח הכלה. הרב ינון

צילום: פייסבוק