Background Image
Next Page  20 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 20 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 20

ויכוח עם רבו בישיבה בארה"ב אודות השאלה האם יש קדושה בדגל

לחקור את המקורות היהודיים לדגל

ארי שבט

ישראל, הביא את הרב

הכחול לבן. השבוע הושק ספרו המחקרי אודות המקורות ההלכתיים של

הדגל, העוסק בשאלות: האם מותר ליהודי להניף את דגל ארה"ב? ועל

ישי פרידמן

איזה איסור עובר חסיד נטורי קרתא המבזה את הדגל?

כ

שהרב ארי שבט היה נער ציוני נלהב

בארה"ב, תשובתו ההלכתית של הרב

משה פיינשטיינ, מגדולי רבני ופו

קי יהדות ארה"ב, זעזעה את נפשו הצעירה.

רבו בישיבה יפר לו על תשובה הלכתית

של הפו ק הגדול המזלזל עד עפר בחשי

בותו וקדושתו של דגל ישראל. לשאלתו

של גבאי אחד, האמ מותר לה יר מבית

כנ ת בארה"ב דגל אמריקאי ודגל ישראל

- השיב הרב פיינשטיינ שמותר אמ המעשה

לא יעורר מחלוקת. אכ כל מילה שנאמרה

באותה תשובה כלפי היח לדגל ישראל

הייתה כאבנ המוטחת בליבו של הנער.

”חולינ", ”הבל ושטות", ”זכרונ למעשה

רשעימ", ”חשש גרירה דעבודה זרה", המ

חלק מהביטויימ הקשימ שהשתמש מחבר

ה פר ’אגרות משה' הידוע, ביח לחשי

בותו של הדגל. השתמע מדבריו, שאת דגל

הכוכבימ והפ ימ של אמריקה מותר להכ

ני , וחלילה לא את הכחול לבנ של מדינת

היהודימ. תשובתו של הרב פיינשטיינ הפכה

להיות התשובה המפור מת אודות משמ

עותו ההלכתית של דגל ישראל. לטענת

הרב ארי שבט, פ יקת הרב פיינשטיינ אפ

האפילה על כל ה פרות היהודית וההלכ

תית ביח לדגל, ובוודאי שחוללה רפיונ

ידיימ בקרב יהודימ רבימ בארה"ב שראו

ב מלי מדינת ישראל ימני חיימ מובהקימ

של תחיית האומה וגאולת ישראל. אבל

לא ציוני נלהב כמו הרב שבט יתנ לפ יקה

המטלטלת של הרב פיינשטיינ לכבות את

גפרור הציונות שבו. כבר בהיותו פעיל

ב'בני עקיבא' החל ללמוד את המקורות

היהודיימ ביח לדגל ישראל. בכיתה י"ב

הוא נוטש את הגלות והנוחות האמריקאית

ועולה לבדו לישראל.