Background Image
Next Page  12 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 12

יניב שגיא:

'בני עקיבא' זו תנועה ציונית שאני בויכוח

עם תפיסת הציונות שלהם. לקטול אותם לא

מקדם את עתיד התנועה הציונית. כישלון

השמאל זה חוסר היכולת לקיים שיח מכבד

עם מי ששונה

האלקטורט ההולכ וגדל של התנועה המשיחית

האנטי ציונית", קבע אשכנזי בלהט.

מנכ"ל 'גבעת חביבה', יניב שגיא, ביקש להגיב על

דבריו של אשכנזי. שגיא שימש כיו"ר מועצת תנועות

הנוער ומזכ"ל 'השומר הצעיר'. הוא ביקש ל תור את

דבריו הבוטימ של אשכנזי. "התקציב של תנועת הנו

ער לא רק גדל באותה תקופה שאתה מדבר עליה אלא

שולש. זה נעשה על ידי שיתופי פעולה עמ החרדימ.

ליצמנ היה יו"ר ועדת הכ פימ שהיה שותפ לג'ומ

ויחד עמ יולי תמיר התקציב שולש. כאשר חרדימ

וציונימ עובדימ ביחד ניתנ לתת ערכ כפול ומשולש

לתנועות הנוער".

אשכנזי מיהר להגיב לדברימ והאשימ את הדובר

"בזריקת דברימ שאינ להמ שחר" והמשיכ לטעונ כי

"'בני עקיבא' שולטימ ב דר היומ". שגיא האשימ את

אשכנזי בחו ר יכולת לקיימ שיח מכבד. "'בני עקיבא'

זו תנועה ציונית שאני בויכוח עמוק מאוד עמ תפי

ת הציונות שלהמ. לקטול אותמ כ'אנטי ציונימ' לא

מקדמ את עתידה וגורלה של התנועה הציונית ממש

לא. חלק מהכישלונ זה חו ר היכולת לקיימ שיח מכבד

ומחבר עמ מי ששונה מהשמאל".

אשכנזי לא היה היחיד שביקר את הנוער הדתי

לאומי באותו כנ . פעיל השמאל שמוליק מרזל, מי

שהיה מנהל החינוכ החברתי של עיריית תל אביב

האשימ את "הלאומיות המשיחית" של הנוער הציוני

דתי. מרזל יפר על הפגנת הנגד שקיימ נגד צעדת

הריקוד דגלימ שהתקיימה ב'יומ ירושלימ'. "נשאלה

כאנ השאלה מדוע לא הגיע הנוער לכנ הזה?", פתח

מרזל את דבריו לאור העדר תנועות הנוער מהדיונ,

"אחת ה יבות היא כי נוער מחפש חזונ ואנחנו צריכימ

להקימ חזונ. ב'יומ ירושלימ' ראיתי את הציבור שבאתי

להפגינ נגדו, נוער חובשי הכיפות. המ היו כל ככ

מתלהבימ, רוקדימ, המונימ היו שמ. היו שמ אנשימ

שהיו מוכנימ למ ור את נפשמ בגלל הרעיונ", אמר

מרזל ועבר לבקר את המחנה שלו: " אצלנו אינ קת

רזי . הולכימ להפגנות וממשיכימ את חייהמ כרגיל.

צריכ להציג בפני הנוער שלנו חזונ. חזונ שיהיה קשה

להגשימ אותו. אני חושב שאנחנו צריכימ להקימ חזונ

משיחי משלנו. חזונ של שלומ שנראה בלתי אפשרי

אבל שיהיה אפשר להילחמ למענו".

מרזל הציע למתדיינימ לחזור לעולמ הערכימ היהודי

אבל לתת לו פרשנות אחרת. "אנחנו מופיעימ היומ

בשמ ערכימ אוניבר אליימ אבל המקור לכל הער

כימ האוניבר אליימ הוא יהודי. אנחנו צריכימ לדבר

כיהודימ ולתת ליהדות את הפרשנות שלנו ולומר זה

החזונ של העמ היהודי".

מתנועת 'בני עקיבא' נמ ר בתגובה על דברי אשכ

נזי: "עצוב לשמוע דברימ בזקנתו של האיש המביישימ

מאד את בחרותו. תנועת 'בני עקיבא' שהיא היומ

תנועת הנוער הגדולה והמובילה בישראל מקיימת

פרויקטימ רבימ השותפימ לכלל התנועות הציוניות

מתוכ דאגה אמיתית לעתיד המדינה. יחד עמ ההנהגות

של התנועות האחרות אנו מצליחימ למשוכ את עי

לית הנוער למשימות הלאומיות הבאות, מתוכ תחושת

שליחות ודאגה לכלל עמ ישראל". •

השמאל לא יודע לכבד.

שגיא

ישי פרידמן

שמאל- י מ י ן

צילום: גילי יערי, פלאש 09

צילום: ישי פרידמן

שק החבטות של השמאל? בני עקיבא

לעילוי נשמתמאיר)מיש( אלימלךז"ל

ĖĘĕčĥč ĐĒ

ĐĥĞĚĘ ĐėĘĐ

ďđĚĕĘ

‹‡’–†”Œƒ ‹‡–—•˜Œ

1

-700-500-777

www.tzurba.com

“–~‚Š‰

Š‰‹ƒ‡

ˆƒ–…Šƒ—‚

•˜–ŒƒŒ‡Š

ƒ—‹’

—…‚ ƒŒ‡Š‚ –ƒ„…ŒŠ ‹‡—…‚ ‹‡’–†”Œ‚ƒ ‹‡ŒƒŠ‚ ‡’Š~Š ˜ƒ‰–

“–~‚ ‡…– ‹‡•ƒŒ

307

 Ž–Œ ~–ƒ” Š—

–ƒ‡— ƒ…˜’ ƒ~ ‹˜~ ‹€ ƒ’–†”‚

‚Š‡‚• ‹‰Š”~ —…~–ƒ”