Background Image
Next Page  10 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 10 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 10

פוליטיימ. חינכו אותנו. היומ, הנוער, אינ לו חינוכ

פוליטי אלא בימינ. אינ חזונ אלא בימינ. כשהייתי מפ

גינ בחוצות חיפה, 'בני עקיבא' הייתה תנועה קטנטנה,

היומ 'בני עקיבא' היא התנועה השנייה בגדולה אמ

לא הראשונה. לכו חפשו את תקציבי 'החטיבה לה

תיישבות' ותראו שמי שעומדימ לראשותמ היומ מוע

דונימ ומדריכימ בשכר אלו 'בני עקיבא'.

אשכנזי אפ טענ שיש להחרימ את תנועת 'בני עקי

בא'. "'הנוער העובד והלומד' ו'המחנות העולימ' יוש

בימ במועצת תנועות הנוער אבל המ לא מנהלימ דיונ

על הציונות. בעיני 'בני עקיבא' זה אנטי ציונות במי

טבה. מי שחותר למדינה דו לאומית זה אנטי ציונות,

אבל הדיונ הזה לא מתנהל במועצת תנועות הנוער

כי יש פלורליזמ. הציונות של היומ היא שבויה וצריכ

לשחרר אותה וצריכ להגיד מה אנחנו חושבימ על 'בני

עקיבא'. אנחנו לא יכולימ לשבת איתמ ביחד. מצד

שני צריכ לבנות את תנועות הנוער שלנו".

בהמשכ יפר אשכנזי על מאבק שניהל בימי כהונתה

של שרת החינוכ לימור לבנת להגדיל את תקציב תנו

עות הנוער. לדבריו, למרות המאמצימ דבר לא קרה,

ולמרות שמנהלי המאבק היו אנשימ ממפלגת העבודה

התוצאה לדבריו היא ש"בני עקיבא פרימ ורבימ".

"הגיעה יולי תמיר שהייתה שרת החינוכ, ואח

רי מאבק שניהלנו הגדילו את תקציב תנועות הנוער

לשלושה פרומיל, אבל הכני ו תנועות נוער חרדיות

לתוכ הקבוצה שזוכה למשאבימ. לאורכ כל הדרכ,

וכל השנימ 'בני עקיבא' רבימ ופורימ ומהווימ את

יומ העיונ שכותרתו הייתה ' דר יומ חדש בשמאל'

התקיימ ברמת אפעל ביומ שישי האחרונ. השתתפו בו

אנשי שמאל כמו ח"כ שלי יחימוביצ' ופעילימ פו

ליטיימ ותיקימ. בכנ התקיימ דיונ משותפ בינ הפ

עילימ על חשבונ הנפש שצריכ או לא צריכ לעשות

השמאל בישראל. איכשהו רוב הדיונ נ ב על הנוער

הדתי לאומי בכלל ותנועת 'בני עקיבא' בפרט. חלק

מהדוברימ ע קו בהשוואות בינ הנוער הדתי, תנועת

'בני עקיבא' אל מול תנועות הנוער שצמחו בערוגות

השמאל. חלק מהאמירות שנאמרו באותו כנ היו על

גבול הקנאה והתיעוב כלפי הנוער הדתי לאומי. אמי

רות כדוגמת- לנוער הדתי לאומי יש חזונ והוא מוכנ

למ ור את נפשו למענ רעיונות אידיאולוגיימ, ומנגד

האשמת אותו נוער באנטי ציונות, השתלטות על תק

ציבימ, משיחיות, ניכו הציונות ומה לא.

החריפ והבוטה מבינ כל הדוברימ היה מוטי אשכנ

זי, מי שהתפר מ כיוזמ תנועת המחאה אחרי 'מלחמת

יומ כיפור' שהאשימ את הנוער הציוני הדתי בהאשמות

שונות ומשונות. כיוונ שנושא הדיונ היה 'חשבונ הנפש

בשמאל' פתח אשכנזי ואמר בכנות כי כל חטאי המדי

נה נולדו במפלגת העבודה. "אינ חטא אחד שאני יכול

לומר שנולד בימינ כי הימינ לא יצירתי". אל מול משמע

הדברימ הללו קטע את דבריו, אבי דבוש, פעיל מר"צ,

ושאל בתמיהה מדוע הוא חושב שגוש אמונימ ותלמידי

הרב קוק לא יצרו דבר בחברה הישראלית. אשכנזי לא

השיב, אכ אמר בתגובה כי אחד מחטאי מפלגת העבודה

הוא מפעל ההתיישבות ביהודה ושומרונ. "אנחנו צריכימ

להודות לנפתלי בנט שבגילוי לב אומר את מה שמ

תירימ רבימ אחרימ, העניינ הוא שהרבה לפניו היו מי

שנשאו את החזונ הזה ואלו היו אנשי מפלגת העבודה".

להחרים את בני עקיבא

בשלב השני, אשכנזי דיבר על השתלטותה של

תנועת 'בני עקיבא' על תנועות הנוער. ראשית הוא

האשימ את הנוער בשמאל שאינ לו חזונ. "כשאני הייתי

בתנועת הנוער של העבודה היה לנו מה לומר. היינו

חשבון נפש או מסע השמצות

נגד הנוער הדתי לאומי?

כנס של פעילי שמאל ותיקים על חשבון הנפש בעקבות ההפסד

בבחירות, הפך למסע השמצה נגד תנועת 'בני עקיבא' והנוער הדתי

לאומי. "אנחנו לא יכולים לשבת איתם במועצת הנוער"

"בני עקיבא זה אנטי ציונות במיטבה". מוטי אשכנזי

ישי פרידמן

מוטי אשכנזי:

'בני עקיבא' זה אנטי ציונות במיטבה, מי

שחותר למדינה דו לאומית זה אנטי ציונות.

הציונות שבויה וצריך לשחרר אותה ולהגיד

מה אנחנו חושבים על 'בני עקיבא

צילום: בעז ארד מתוך ויקיפדיה

שמאל- י מ י ן