Background Image
Next Page  6 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6 / 48 Previous Page
Page Background

29.05.15 |

י"א סיון תשע"ה

| 162

גליון

שביעי

| 6

עקיבא לם

פתיתים

|

סי כ ום אי ר ו ע י השב ו ע

|

'אם תרצו' לנשיא: סרב לקבל אות הוקרה

בעקבות החלטת ארגונימ

מ'הקרן החדשה לישראל'.

הנתמכימ על ידי 'הקרנ החדשה' להעניק אות הוקרה לנשיא

הפיצה תנועת 'אמ תרצו' עצומה הקוראת לנשיא

רובי ריבלינ

ל רב לקבל פר המוענק על ידי ארגונימ כמו 'שתיל', הזרוע

הביצועית של הקרנ ו'גבעת חביבה', הנתמכימ על ידי הקרנ.

בעצומה, תחת הכותרת "רובי תתעורר-החיילימ שלנו שווימ

יותר", ציינה תנועת 'אמ תרצו' כי "מדובר בקרנ התומכת

במיליוני דולרימ בשנה בעשרות ארגוני דה לגיטימציה

הפוגעימ בחו נה של המדינה, ובמיוחד פוגעימ ומכפישימ את

חיילי צה"ל".

פר תורה חדש הוכנ

הכנסת ספר תורה בבית שאן.

בערב חג השבועות לבית המדרש של ישיבת הה דר בבית

תושבת

זהבה ביטונ

שאנ. לפני כחמישה חודשימ פנתה

רעננה, ברצונ לתרומ פר תורה לע"נ הוריה לישיבת הה דר

בבית שאנ. משפחת ביטונ )שבנותיה תרמו את ה פר( היא

משפחה בית שאנית עתיקה. לאחר פטירת ההורימ עזבו בנות

המשפחה את העיר למרכז, אכ זיכרונות הילדות בעיר החזירו

ראש ישיבת הה דר אמר:

הרב שלמה שושנ

אותנ 'הביתה'.

"ישיבת הה דר מודה למשפחת ביטונ על נדיבותה ועל תרומתה

הנדיבה והשימושית לבית הישיבה".

לסרב בגלל הכפשת החיילים. הנשיא ריבלין

הרב שלמה שושן בחגיגת

הכנסת ספר התורה בבית שאן

מעל 000,3 איש עלו

אלפים בהילולת הברטנורה.

לקברו של הברטנורה לרגל יומ פטירתו הלא הוא מפרש

המשנה, רבי עובדיה ברטנורה. השנה, ביוזמת מועצת בתי

העלמינ היהודיימ בירושלימ, אורגנה ההילולה המ ורתית ותוגבר

מנהל מועצת בתי העלמינ

הרב הלל הורוביצ

מערכ הה עות.

מציינ ש"קברו של הברטנורה נמצא במרחק של 5 דקות הליכה

בלבד מהכותל המערבי ומומלצ כל העת לבוא ולעלות לקברו

ולהתחבר למורשתו של גדול ישראל ר' עובדיה מברטנורה". כמו

כנ, בעוד שבועיימ בכ"ד ב יוונ יתקיימ במקומ קונצרט חגיגי

לציונ 28 שנימ לפטירתו של 'מלכ החזנימ' החזנ יו ל'ה רוזנבלט,

ברחבת מלונ 'שבע הקשתות'.

בישיבת ההסדר רמת גן נערכים לכנס 'בכל

בישיבת רמת גנ מתכוננימ לכנ 'בכל לבבכ'

לבבך'.

שיתקיימ גמ השנה ויעלה ל דר היומ את השיח ביב 'עבודת

יפר השבוע על ההכנות

אורי פינ קי

ה''. מנהל ישיבת רמת גנ

לכנ : "אל הכנ מגיעימ טובי הרבנימ והמלמדימ, כולמ מקשת

רחבה ומגוונת של בתי מדרש ותפי ות רעיוניות. אנחנו נרגשימ

לקיימ את הכנ בפעמ הרביעית, ומצפימ לכל הבאימ להשתתפ

בעבודת ה'".

צילום: אדיר סולטן, פלאש 09

שריפת ספרי קודש בסניף 'בני עקיבא' בנצרת

ניפ 'בני עקיבא' בנצרת עילית נפרצ בשבוע שעבר

עילית.

והושחת באופנ חמור ביותר. הפורצימ חיללו את בית הכנ ת של

ה ניפ והציתו פרי קודש, ידורימ ודפי לימוד המשמשימ את

שוחח בנושא

ראובנ )רובי( ריבלינ

חברי ה ניפ. נשיא המדינה

והביע בפניו זעזוע מהמעשה

דני הירשברג

עמ מזכ"ל התנועה

החמור. מזכ"ל תנועת בני עקיבא דני הירשברג: "אנו מזועזעימ

מהפגיעה הקשה ב ניפ. אני מקווה שהפוגעימ ייתפ ו בהקדמ

והפגיעה המתמשכת ב ניפ תיפ ק. נעשה הכל כדי להחזיר את

ה ניפ לפעילות תקינה בהקדמ".

"מזועזעים מהפגיעה הקשה". ונדליזם והצתת

ספרי קודש בסניף בנ"ע בנצרת עילית